Καλώς Ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων. Στους συνδέσμους στο πάνω μέρος θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες:
  • Η ενορία μας: Διεύθυνση, χάρτης, στοιχεία επικοινωνίας, σχολιασμός
  • Ημερολόγιο: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ακολουθιών και δραστηριοτήτων
  • Δραστηριότητες: Επισκόπηση όλων των ενοριακών δραστηριοτήτων
  • Πολυμέσα: Φωτογραφίες και βίντεο, διαδικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση
Μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις μας χρονολογικά ταξινομημένες παρακάτω ή ανά κατηγορία με τους συνδέσμους στο δεξιό μέρος. Καλή κι ευλογημένη πλοήγηση!

Δίκτυο Προσευχής…

Από την Κυριακή, 5/7/2015, και κάθε βράδυ11 μ.μ. – 12 π.μ., όσοι θέλουν, να κάνουμε στο σπίτι μας την Παράκληση στην Παναγία μας και την Ευχή, για όλα τα δύσκολα που συμβαίνουν καθημερινά στον τόπο μας, στην Πατρίδα μας και τον Λαό μας, αλλά και σε κάθε ψυχή που ζει ανάμεσά μας και γύρω μας.

«Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εις Σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν»

Ιερά Εξομολόγησις

Η Ιερά Εξομολόγηση εκτός των ωρών που αναγράφονται στο Ημερολόγιο θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τους Ιερείς της ενορίας μας, π. Δημήτριο και π. Εμμανουήλ.

Αναγνώσματα (22 Ιανουαρίου 2019)

Απόστολος: Β΄Τιμ. α’ 3-9

Τέκνον Τιμόθεε, χάριν ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσί μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, ὑπόμνησιν λαμβάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησε πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ· πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. Δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου· οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ Εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, τοῦ σώσαντος ἡμᾶς.

Νεοελληνική απόδοση:

Τέκνο μου Τιμόθεε, 3 ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω, όπως οι πρόγονοί μου, με καθαρήν συνείδησιν, όταν αδιακόπως σε αναφέρω εις τας προσευχάς μου νύχτα και ημέραν. 4 Επειδή θυμάμαι τα δάκρυά σου, επιθυμώ ζωηρώς να σε ιδώ, διά να γεμίσω από χαράν. 5 Θυμάμαι την ειλικρινή πίστιν σου, η οποία κατώκησε πρώτα εις την μάμμην σου Λωίδα και εις την μητέρα σου Ευνίκην, είμαι δε πεπεισμένος ότι κατοικεί και σ’ εσέ. 6 Διά τον λόγον αυτόν, σου υπενθυμίζω να αναζωπυρής την φλόγα του χαρίσματος του Θεού, που είναι μέσα σου διά της επιθέσεως των χειρών μου, 7 διότι ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού. 8 Να μη εντραπής, λοιπόν, την μαρτυρίαν υπέρ του Κυρίου μας, ούτε εμέ, τον φυλακισμένον του, αλλά κακοπάθησε και συ διά το ευαγγέλιον με την δύναμιν του Θεού, 9 ο οποίος μας έσωσε και μας εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, όχι επί τη βάσει των έργων μας, αλλά κατά την δικήν του πρόθεσιν και χάριν, η οποία εδόθηκε σ’ εμάς πριν από όλους τους αιώνας εν Χριστώ Ιησού,

__________

Ιερό Ευαγγέλιο: Ματθ. ι’ 32-33, 37-38, ιθ’ 27-30

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 37Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 38καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29καὶ πᾶς ὅς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 

Νεοελληνική απόδοση:

Είπε ο Κύριος στους μαθητές του, 32 καθέναν που θα με ομολογήση εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιον. 33 Εκείνον όμως που θα με αρνηθή εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιον. 37 «Εκείνος που αγαπά πατέρα η μητέρα περισσότερον από εμέ, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος, που αγαπά υιόν η θυγατέρα περισσότερον από εμέ, δεν μου είναι άξιος. 38 Και εκείνος, που δεν παίρνει τον σταυρόν του και δεν με ακολουθεί δεν μου είναι άξιος. 27 Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και του είπε, «Να, εμείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε· τι λοιπόν θα απολαύσωμεν;». 28 Ο δε Ιησούς τους είπε, «Αλήθεια σας λέγω, ότι σείς, οι οποίοι με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του εις την Νέαν Δημιουργίαν, θα καθήσετε και σείς σε δώδεκα θρόνους, διά να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. 29 Και καθένας που αφήκε σπίτια η αδελφούς η αδελφές η πατέρα η μητέρα η γυναίκα η παιδιά η χωράφια διά το όνομά μου, θα πάρη εκατό φορές περισσότερα και θα κληρονομήση ζωήν αιώνιον. 30 Πολλοί δε, οι οποίοι είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, και εκείνοι που είναι τελευταίοι, θα γίνουν πρώτοι».

Έχεις Μήνυμα… (21 Ιανουαρίου 2019)

Ο δειλός άνθρωπος, διδάσκει ο σοφός Ισαάκ ο Σύρος, πάσχει κυρίως από δυό ψυχικές ασθένειες. Από ολιγοπιστία κι από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δυό μεγάλα κακά είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στον Θεό κι είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν Εκείνος θα παραχωρήσει.

Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται η από μεγάλη πίστη στον Θεό η από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραιτήτως η υπερηφάνεια, την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη.

Εκ του Γεροντικού

Αναγνώσματα (21 Ιανουαρίου 2019)

Απόστολος: Φιλιπ. α’ 12-20

Ἀδελφοί, γινώσκειν ὑμᾶς βούλομαι, ὅτι τὰ κατ᾿ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ Εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι, καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν Κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν. Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾿ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν· οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς μου· οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι. Τί γάρ; πλὴν παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται. καὶ ἐν τούτῳ χαίρω. ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι· οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου. 

Νεοελληνική απόδοση:

Αδελφοί, 12 θέλω να ξέρετε, ότι όσα μου συνέβησαν, εβοήθησαν μάλλον την πρόοδον του ευαγγελίου, 13 ώστε να γίνη γνωστόν εις όλον το διοικητήριον και εις όλους τους λοιπούς, ότι είμαι εις την φυλακήν χάριν του Χριστού, 14 και οι περισσότεροι από τους αδελφούς εν Κυρίω, επήραν θάρρος από την φυλάκισίν μου και τολμούν ακόμη περισσότερον να κηρύττουν τον λόγον χωρίς φόβον. 15 Μερικοί μεν κηρύττουν τον Χριστόν από φθόνον και φιλονεικίαν, 16 άλλοι δε από καλήν διάθεσιν· εκείνοι που από διάθεσιν προς φιλονεικίαν κηρύττουν τον Χριστόν, το κάνουν όχι από αγνήν πρόθεσιν, αλλ’ επειδή νομίζουν ότι θα προξενήσουν θλίψιν εις εμέ τον φυλακισμένον. 17 Αλλ’ εκείνοι που κηρύττουν από αγάπην, το κάνουν επειδή γνωρίζουν ότι εγώ έχω ορισθή διά την απολογίαν του ευαγγελίου. 18 Αλλά τι σημασίαν έχουν αυτά, παρά ότι με κάθε τρόπον, είτε με προφάσεις είτε με ειλικρίνειαν, ο Χριστός κηρύττεται; Και δι’ αυτό χαίρω, αλλά και στο μέλλον θα χαίρω· 19 διότι γνωρίζω ότι αυτό θα καταλήξη εις την απελευθέρωσίν μου, διά της προσευχής σας και της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, 20 σύμφωνα προς την προσδοκίαν και την ελπίδα μου, ότι δεν θα ντροπιασθώ σε τίποτε, αλλά θα μιλήσω με θάρρος ώστε, όπως πάντοτε, και τώρα ο Χριστός θα δοξασθή εις το σώμά μου, ειτε ζήσω είτε πεθάνω.

__________

Ιερό Ευαγγέλιο: Λουκ ιβ’ 8-12

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ·ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. Ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε· τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

Νεοελληνική απόδοση:

Είπε ο Κύριος στους μαθητές του, 8 Τον καθένα που θα με ομολογήση εμπρός εις τους ανθρώπους, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον ομολογήση εμπρός εις τους αγγέλους του Θεού. 9 Αλλ’ εκείνον που θα με απαρνηθή εμπρός εις τους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ και εγώ εμπρός εις τους αγγέλους του Θεού. 10 Όποιος θα πη λόγον εναντίον του Υιού του ανθρώπου, θα συγχωρηθή· αλλ’ εκείνος που θα βλασφημήση κατά του Αγίου Πνεύματος, δεν θα συγχωρηθή. 11 Όταν σας οδηγήσουν εις τας συναγωγάς και εις τας αρχάς και εις τας εξουσίας, μη φροντίσετε με ποιόν τρόπον και τι θα απολογηθήτε η τι θα πήτε, 12 διότι το Άγιον Πνεύμα θα σας διδάξη κατ’ αυτήν την ώραν εκείνα που πρέπει να πήτε.

Κήρυγμα (20 Ιανουαρίου 2019)

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία

[download mp3]

Διακονία (20 Ιανουαρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 20 Ιανουαρίου 2019. [download pdf]

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (20 Ιανουαρίου 2019)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 20 Ιανουαρίου. [download pdf]

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Αναγνώσματα (19 Ιανουαρίου 2019)

Απόστολος: Γαλ. ε’ 22-26, στ’ 1-2

Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. ᾽Αδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραότητος· σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. ᾽Αλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

Νεοελληνική απόδοση:

Αδελφοί, 22 ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστοήθεια, αγαθωσύνη, πίστις, 23 πραότης, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. 24 Αλλ’ όσοι ανήκουν εις τον Ιησούν Χριστόν, εσταύρωσαν την σάρκα μαζί με τα πάθη και τας επιθυμίας. 25 Εάν ζώμεν διά του Πνεύματος, πρέπει να βαδίζωμεν και κατά το Πνεύμα.
26 Ας μη γινώμεθα κενόδοξοι, προκαλούντες ο ένας τον άλλον και φθονούντες ο ένας τον άλλον. 1 Αδελφοί, εάν παρασυρθή κανείς σε κάποιο αμάρτημα, σείς οι πνευματικοί πρέπει να τον διορθώνετε με πνεύμα πραότητος και να προσέχης τον εαυτόν σου μήπως πέσης και συ σε πειρασμόν. 2 Ο καθένας να βαστάζη τα βάρη του άλλου, και κατ’ αυτόν τον τρόπον θα εκπληρώσετε τον νόμον του Χριστού.

__________

Ιερό Ευαγγέλιο: Ματθ. η‘ 5-13

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 11λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 12οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 13καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῷ· Ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

Νεοελληνική απόδοση:

Κατ΄εκείνο τον καιρό, 5 όταν εμπήκε ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, ήλθε προς αυτόν ένας εκατόνταρχος, 6 ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος εις το σπίτι, παράλυτος και υποφέρει τρομερά». 7 Ο Ιησούς του λέγει, «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». 8 Απεκρίθη ο εκατόνταρχος, «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να μπης κάτω από την στέγην μου, αλλά μόνον πες έναν λόγο και θα θεραπευθή ο δούλος μου. 9 Διότι και εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος υπό την εξουσίαν άλλων, έχω υπό τας διαταγάς μου στρατιώτες και λέγω εις τούτον, «Πήγαινε», και πηγαίνει, και εις τον άλλον, «Έλα», και έρχεται και εις τον δούλον μου, «Κάνε τούτο», και το κάνει. 10 Όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε εις εκείνους που τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώ ότι ούτε εις τους Ισραηλίτας δεν ευρήκα τόσον μεγάλην πίστην. 11 Σας λέγω, ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολήν και την Δύσιν και θα καθίσουν εις το τραπέζι μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στην βασιλείαν των ουρανών, 12 ενώ τα παιδιά της βασιλείας θα ριφθούν έξω εις το σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». 13 Και είπεν ο Ιησούς εις τον εκατόνταρχον, «Πήγαινε και ας σου γίνη όπως επίστεψες». Και θεραπεύθηκε ο δούλος κατά την ώραν εκείνην.