Πρόγραμμα Εκδρομών Τεσσαρακοστής 2018

Πρόγραμμα Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2018

Αυτό είναι το γενικό πρόγραμμα ακολουθιών [download pdf] για τη φετινή (2018) Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Το λεπτομερές πρόγραμμα ανά εβδομάδα φαίνεται στο Ημερολόγιο.

Καλώς Ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων. Στους συνδέσμους στο πάνω μέρος θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες:
  • Η ενορία μας: Διεύθυνση, χάρτης, στοιχεία επικοινωνίας, σχολιασμός
  • Ημερολόγιο: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ακολουθιών και δραστηριοτήτων
  • Δραστηριότητες: Επισκόπηση όλων των ενοριακών δραστηριοτήτων
  • Πολυμέσα: Φωτογραφίες και βίντεο, διαδικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση
Μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις μας χρονολογικά ταξινομημένες παρακάτω ή ανά κατηγορία με τους συνδέσμους στο δεξιό μέρος. Καλή κι ευλογημένη πλοήγηση!

Δίκτυο Προσευχής…

Από την Κυριακή, 5/7/2015, και κάθε βράδυ11μμ – 12πμ, όσοι θέλουν, να κάνουμε στο σπίτι μας την Παράκληση στην Παναγία μας και την Ευχή, να σκεπάσει την Πατρίδα μας και τον Λαό μας.

«Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού΄
φύλαξον ημάς  υπό την Σκέπην Σου»

Ιερά Εξομολόγησις

Η Ιερά Εξομολόγηση εκτός των ωρών που αναγράφονται στο Ημερολόγιο θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τους Ιερείς της ενορίας μας, π. Δημήτριο και π. Εμμανουήλ.

Έχεις Μήνυμα… (19 Μαρτίου 2018)

Ὑπερμεσάσαντες ταύτην, τήν ἱερά τῆς Νηστείας περίοδον, πρός τό μέλλον ἐν χαρᾷ, διευθυδρομήσωμεν, εὐποιΐας ἐλαίῳ, τάς ψυχάς ἀλειφόμενοι, ὅπως ἀξιωθῶμεν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καί τά θεῖα Παθήματα, προσκυνῆσαι, προφθάσαι, καί τήν φρικτήν καί ἁγίαν Ἀνάστασιν. 

Στιχηρά προσόμοια Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Δευτέρας Ε΄Εβδομάδος Νηστειών

__________

Έλα και κάμε το θέλημά Σου σε μένα…

Ένα (πρέπει) να μας ενδιαφέρει: Αυτός να κάμη ό,τι θέλει. Να γίνη το θέλημά Του. Και αυτό είναι ατελεύτητος Παράδεισος για τον άνθρωπο.

Δεν θέλω, δεν επιθυμώ να ζήσω πολύ. Θέλω να ζήσω με Σένα.

Tο πολύ, το ζωντανό και ατέλειωτο είσαι Εσύ. Continue Reading »

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (18 Μαρτίου 2018)

Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό

[download mp3]

π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι

[download mp3]

Διακονία (18 Μαρτίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 18 Μαρτίου 2018. [download pdf]

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (18 Μαρτίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 18 Μαρτίου. [download pdf]

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Κηρύγματα Δ’ Χαιρετισμών (16 Μαρτίου 2018)

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 – Δ’ Στάσις των Χαιρετισμών της Θεοτόκου

π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης – Κήρυγμα στην 1η (απογευματινή) ακολουθία

[download mp3]

π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στην 2η (βραδινή) ακολουθία

[download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (17 Μαρτίου 2018)

Τοῖς πάθεσι δουλώσας, τῆς ψυχῆς μου τό ἀξίωμα, κτηνώδης ἐγενόμην, καί οὐκ ἰσχύω ἀτενίσαι πρός σὲ Ὕψιστε, ἀλλά κάτω νενευκώς Χριστέ, ὡς ὁ Τελώνης, δέομαι κραυγάζων σοι. 

Στιχηρά Τριωδίου εκ του Εσπερινού του Σαββάτου της Δ’ Εβδομάδος Νηστειών

__________

Λόγος 23ος – Περί λογισμών βλασφημίας

[…] Πολλούς πολλές φορές ο απατεών δαίμων της βλασφημίας τους ωδήγησε σε παραφροσύνη.

Διότι κανείς άλλος λογισμός δεν είναι τόσο δύσκολος στην εξαγόρευσί του όσο αυτός. Γι΄αυτό πολλές φορές σε πολλούς εγήρασε μέσα τους. Και ως γνωστόν τίποτε δεν ισχυροποιεί τους δάιμονες και τους λογισμούς εναντίον μας, όσο το να τους τρέφωμε και να τους αποκρύπτωμε μέσα στην καρδιά μας ανεξομολόγητους.

4. Κανείς ας μη θεωρή τον εαυτόν του αίτιο για τους λογισμούς της βλασφημίας. Ο Κύριος, ο οποίος είναι καρδιογνώστης, γνωρίζει καλά ότι δεν είναι ιδικά μας αυτού του είδους τα λόγια και οι σκέψεις, αλλά των εχθρών μας. […]

Αγίου Ιωάννου Σιναΐτου

«Κλίμαξ»

Έχεις Μήνυμα… (16 Μαρτίου 2018)

Τόν ἀειμακάριστον, ἀξιωθέντες ἀσπάσασθαι, οἱ πιστοί Σταυρόν Κύριε, δι’ οὗ ἡμᾶς ἔσωσας, ἀνυμνολογοῦμεν, τήν σήν εὐσπλαγχνίαν, καί δυσωποῦμεν ἐκτενῶς, πᾶσι παράσχου τήν ἀγαλλίασιν, Σωτήρ τοῦ σωτηρίου σου, ἐν μετανοίᾳ διδούς ἡμῖν, κατιδεῖν σου τήν Ἔγερσιν, καί τά Πάθη τά τίμια. 

Στιχηρά  Προσόμοια Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Παρασκευής της Δ’ Εδομάδος Νηστειών

__________

Εἰς τό τέλος· εἰς σύνεσιν τοῖς υἱοῖς Κορέ.

 2 Ον τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός. 3 ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρός τόν Θεόν τόν ζῶντα· πότε ἥξω καί ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ; 4 ἐγενήθη τά δάκρυά μου ἐμοί ἄρτος ἡμέρας καί νυκτός ἐν τῷ λέγεσθαί μοι καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν· ποῦ ἐστιν ὁ Θεός σου; 5 ταῦτα ἐμνήσθην καί ἐξέχεα ἐπ᾿ ἐμέ τήν ψυχήν μου, ὅτι διελεύσομαι ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καί ἐξομολογήσεως ἤχου ἑορτάζοντος. 6 ἱνατί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή μου, καί ἱνατί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπί τόν Θεόν, ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ· σωτήριον τοῦ προσώπου μου καί ὁ Θεός μου. 7 πρός ἐμαυτόν ἡ ψυχή μου ἐταράχθη· διά τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς ᾿Ιορδάνου καί ᾿Ερμωνιείμ, ἀπό ὄρους μικροῦ. 8 ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται εἰς φωνήν τῶν καταῤῥακτῶν σου, πάντες οἱ μετεωρισμοί σου καί τά κύματά σου ἐπ᾿ ἐμέ διῆλθον. 9 ἡμέρας ἐντελεῖται Κύριος τό ἔλεος αὐτοῦ, καί νυκτός ᾠδή αὐτῷ παρ᾿ ἐμοί, προσευχή τῷ Θεῷ τῆς ζωῆς μου. 10 ἐρῶ τῷ Θεῷ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ· διατί μου ἐπελάθου; καί ἱνατί σκυθρωπάζων πορεύομαι ἐν τῷ ἐκθλίβειν τόν ἐχθρόν μου; 11 ἐν τῷ καταθλᾶσθαι τά ὀστᾶ μου ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου, ἐν τῷ λέγειν αὐτούς μοι καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν· Ποῦ ἐστιν ὁ Θεός σου; 12 ἱνατί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή μου; καί ἱνατί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπί τόν Θεόν, ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ· σωτήριον τοῦ προσώπου μου καί ὁ Θεός μου.

Στον πρωτοψάλτη, ψαλμός διδακτικός΄ για τη συγγένεια του Κορέ.

Όπως η ελαfίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σ΄αποζητάει Θεέ μου! Είν΄ η ψυχή μου διψασμένη για το Θεό, για τον αληθινό Θεό. Πότε θα΄ ρθώ να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου; Τα δάκρυά μου είναι ψωμί για μένα μέρα νύχτα, όταν ακούω να μου λένε ολημερίς, «που είναι ο Θεός σου;». Θυμάμαι -και λιώνει μέσα μου η καρδιά- όταν με ένδοξη, πολυπληθή πορεία βάδιζα προς τον οίκο του Θεού, μες σε φωνές χαράς και ευχαριστίας, στο θόρυβο των πανηγυριστών. Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και μ΄αναστατώνεις; Έλπιζε στο Θεό’  θα τον υμνήσω πάλι της ύπαρξής μου σωτήρα και Θεό μου. Θλίβεται μέσα μου η ψυχή μου΄ για τούτο, Κύριε, θα σε θυμηθώ απ΄του Ιορδάνη τις πηγές, πλάι στο βουνό Μισάρ, κι απ΄ του Ερμών τα υψώματα. Η μια στην άλλη άβυσσο φωνάζει΄ με των καταρρακτών σου τη βοή’  όλα τα κύματά σου κι οι φουρτούνες σου πέρασαν από πάνω μου. Τη μέρα στέλνει ο Κύριος το έλεός του, κι εγώ θα λέω τη νύχτα το τραγούδι του, την προσευχή μου στης ζωής μου το Θεό. Θα λέω στο Θεό, στο βράχο μου: «Γιατί μ΄απολησμόνησες; γιατί να ζω με λύπη, κάτω απ του εχθρού μου την καταπίεση;». Τσακίζονται τα κόκκαλά μου όταν μ΄εξευτελίζουν οι δυνάστες μου, καθώς μου λένε ολημερίς, «που είναι ο Θεός σου;». Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και μ΄αναστατώνεις; Έλπιζε στο Θεό΄ θα τον υμνήσω πάλι της ύπαρξής μου το σωτήρα και Θεό μου.

Ψαλμός 41ος