Ενισχυτική διδασκαλία 2018-2019

Καλώς Ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων. Στους συνδέσμους στο πάνω μέρος θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες:
  • Η ενορία μας: Διεύθυνση, χάρτης, στοιχεία επικοινωνίας, σχολιασμός
  • Ημερολόγιο: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ακολουθιών και δραστηριοτήτων
  • Δραστηριότητες: Επισκόπηση όλων των ενοριακών δραστηριοτήτων
  • Πολυμέσα: Φωτογραφίες και βίντεο, διαδικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση
Μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις μας χρονολογικά ταξινομημένες παρακάτω ή ανά κατηγορία με τους συνδέσμους στο δεξιό μέρος. Καλή κι ευλογημένη πλοήγηση!

Δίκτυο Προσευχής…

Από την Κυριακή, 5/7/2015, και κάθε βράδυ11 μ.μ. – 12 π.μ., όσοι θέλουν, να κάνουμε στο σπίτι μας την Παράκληση στην Παναγία μας και την Ευχή, για όλα τα δύσκολα που συμβαίνουν καθημερινά στον τόπο μας, στην Πατρίδα μας και τον Λαό μας, αλλά και σε κάθε ψυχή που ζει ανάμεσά μας και γύρω μας.

«Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εις Σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν»

Ιερά Εξομολόγησις

Η Ιερά Εξομολόγηση εκτός των ωρών που αναγράφονται στο Ημερολόγιο θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τους Ιερείς της ενορίας μας, π. Δημήτριο και π. Εμμανουήλ.

Αναγνώσματα (24 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15

10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται· 13 πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.

Νεοελληνική απόδοση:

10 Συ όμως, παρακολούθησες την διδασκαλίαν μου, τον τρόπον της ζωής, την πρόθεσιν, την πίστιν, την μακροθυμίαν, την αγάπην, την υπομονήν, 11 τους διωγμούς, τα παθήματα, τα οποία μου συνέβησαν εις την Αντιόχειαν, εις το Ικόνιον, εις τα Λύστρα. Πόσους διωγμούς υπέφερα και από όλα με έσωσεν ο Κύριος. 12 Και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. 13 Πονηροί όμως άνθρωποι και απατεώνες θα προκόψουν εις το χειρότερον πλανώντες και πλανώμενοι. 14 Συ όμως, μένε εις εκείνα που έμαθες και διά τα οποία απέκτησες βεβαιότητα, διότι ξέρεις από ποιόν τα έμαθες, 15 και διότι από της βρεφικής ηλικίας ξέρεις τα ιερά γράμματα, τα οποία έχουν την δύναμιν να σε οδηγήσουν εις την σοφίαν προς σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού.

__________

Ιερό Ευαγγέλιο: Λουκ. ε΄  12-16

12 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας· καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη

αὐτοῦ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 13 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ εἰπών· θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξε Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν· 16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.

Νεοελληνική απόδοση:

12 Όταν ήτο κάποτε εις μίαν από τας πόλεις, συνέβη να είναι εκεί κάποιος γεμάτος λέπραν. Όταν δε είδε τον Ιησούν, έπεσε με το πρόσωπον εις την γην, και τον παρεκάλεσε και του έλεγε, «Κύριε, εάν θέλης, μπορείς να με καθαρίσης». 13 Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και είπε, «Θέλω, καθαρίσου». Και αμέσως έφυγε η λέπρα του. 14 Ο Ιησούς τότε του παρήγγειλε να μη το πη σε κανένα, αλλά «Πήγαινε,» του είπε, «και δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και πρόσφερε διά τον καθαρισμόν σου όσα ο Μωϋσής καθώρισε, διά να τους δείξης την υπακοήν σου». 15 Αλλ’ η φήμη δι’ αυτόν διεδίδετο όλο και περισσότερον και εμαζεύετο πολύς κόσμος, διά να ακούσουν και να θεραπευθούν από τις αρρώστειες τους· 16 αυτός δε απεσύρετο σε έρημους τόπους και προσευχότανε.

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (23 Σεπτεμβρίου 2018)

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό

[download mp3]

π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι

[download mp3]

Διακονία (23 Σεπτεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 23 Σεπτεμβρίου 2018. [download pdf]

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (23 Σεπτεμβρίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 23 Σεπτεμβρίου. [download pdf]

[Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (22 Σεπτεμβρίου 2018)

[…] Προχωρούμε, αγωνιζόμαστε, μετανοούμε, ζητάμε το έλεος του Θεού, κάνουμε υπομονή. Κάνοντας υπομονή μέσα στην άσκηση, στην ταπείνωση, στην αγάπη, μια στιγή κάτι γίνεται. Λέει πάλι ο αββάς Ισαάκ: «Εξαίφνης», «σου μη ειδότος», «αναιτίως», «ανελπίστως» κάτι γίνεται μέσα σου. Υπάρχει μια χαρά, υπάρχει μια αγαλλίαση, υπάρχει μια ευφροσύνη, η οποία βγαίνει από σένα. Και παραξενεύεσαι και λες: αυτό δεν είναι δικό μου. Μα σου δόθηκε. Γιατί σου δόθηκε; Γιατί ο Θεός είναι Υπεράγαθος. Είναι Υπεράγαθος. Οπότε λες, τώρα τί γίνεται; Μα εγώ δεν το άξιζα, μα εγώ έπρεπε να τιμωρηθώ. Και τότε καταλαβαίνεις τον Άγιο που λέει ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, είναι άδικος. Γιατί; Μα, αν ήταν δίκαιος, θα μάς είχε κατακάψει όλους. Και θυμάσαι τον αββά Ισαάκ που λέει ότι ο Θεός είναι φοβερός, όχι για τη δύναμη του, αλλά για την αγάπη Του. […]

Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη

«Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη: ο Άγιος» 

Αναγνώσματα (22 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Εφεσ. δ΄ 17-25

17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, 18 ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, 19 οἵτινες, ἀπηλγηκότες, ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. 20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν, 21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ, 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.

Νεοελληνική απόδοση:

17 Τούτο λοιπόν λέγω και σας εξορκίζω εν Κυρίω, να μη φέρεσθε πλέον όπως φέρονται και οι άλλοι εθνικοί μέσα εις τας ματαίας σκέψεις του νου τους, 18 σκοτισμένοι κατά την διάνοιαν, αποξενωμένοι από την ζωήν του Θεού εξ αιτίας της αγνοίας που υπάρχει μέσα τους, ένεκα της πωρώσεως της καρδιάς τους, 19 οι οποίοι, αφού έγιναν αναίσθητοι, παρέδωκαν τον εαυτόν τους εις την ασέλγειαν διά να κάνουν αχόρταγα κάθε ακαθαρσίαν. 20 Αλλά σεις δεν εμάθατε έτσι τον Χριστόν, 21 εάν βέβαια τον ακούσατε και εδιδαχθήκατε εις αυτόν, καθώς υπάρχει αλήθεια εις τον Ιησούν. 22 Πρέπει να αποβάλετε τον παλαιόν άνθρωπον της προτέρας σας ζωής, ο οποίος φθείρεται από τας απατηλάς επιθυμίας, 23 να ανανεώνεσθε δε ως προς το πνεύμα του νου σας, 24 και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον δημιουργηθέντα κατά Θεόν προς αληθινήν δικαιοσύνην και αγιότητα. 25 Διά τούτο αποβάλατε το ψεύδος και ομιλείτε αλήθειαν ο καθένας με τον πλησίον του, διότι είμεθα μέλη ο ένας του άλλου.

__________

Ιερό Ευαγγέλιο: Λουκ. δ΄ 31-36

31 Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασι· 32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 33 Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ 34 λέγων· ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. 35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. καὶ ρῖψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 36 καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες· τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ ἐξέρχονται;

Νεοελληνική απόδοση:

31 Και κατέβηκε εις την Καπερναούμ, η οποία είναι πόλις της Γαλιλαίας, και τους εδίδασκε κατά τα Σάββατα· 32 και εξεπλήττοντο διά την διδασκαλίαν του, διότι ο λόγος του είχε δύναμιν. 33 Εις την συναγωγήν υπήρχε κάποιος που είχε πνεύμα διαμονίου ακαθάρτου 34 και εφώναζε με δυνατήν φωνήν, «Αι, τι επεμβαίνεις σ’ εμάς, Ιησού Ναζαρηνέ; Ήλθες να μας καταστρέψης; Ξέρω ποιος είσαι· ο Άγιος του Θεού». 35 Και επέπληξε αυτό ο Ιησούς και του είπε, «Βουβάσου και έβγα από αυτόν». Τότε το δαιμόνιον αφού τον έρριξε εις το μέσον, εβγήκε από αυτόν χωρίς να τον βλάψη καθόλου. 36 Και όλοι εθαμβώθηκαν και έλεγαν μεταξύ τους, «Τι λόγος είναι αυτός! Διατάσσει με εξουσίαν και δύναμιν τα ακάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν;».

Αναγνώσματα (21 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Α΄ Κορ. ιδ΄ 20-25

20 ᾿Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶ τέλειοι γίνεσθε. 21 ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾿ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει Κύριος. 22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 23 ᾿Εὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; 24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, 25 καὶ οὕτω τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται· καὶ οὕτω πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὁ Θεὸς ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι.

Νεοελληνική απόδοση:

20 Αδελφοί, μη γίνεσθε παιδιά κατά τον νούν, αλλά να είσθε νήπια κατά την κακίαν, κατά δε τον νουν να γίνεσθε τέλειοι. 21 Εις τον νόμον είναι γραμμένον, Με ανθρώπους ετερογλώσσους και με χείλη ξένα θα μιλήσω εις τον λαόν τούτον, αλλ’ ούτε κατ’ αυτόν τον τρόπον θα με ακούσουν, λέγει ο Κύριος. 22 Ώστε αι γλωσσολαλιαί είναι σημείον όχι δι’ εκείνους που πιστεύουν αλλά διά τους απίστους, η προφητεία όμως είναι όχι δια τους απίστους αλλά δι’ εκείνους που πιστεύουν.23 Εάν λοιπόν συνέλθη όλη η εκκλησία εις το ίδιο μέρος και όλοι γλωσσολαλούν, και μπουν μέσα απλοϊκοί άνθρωποι η άπιστοι, δεν θα πουν ότι είσθε τρελλοί; 24 Αλλ’ εάν όλοι προφητεύουν και μπη κάποιος άπιστος ή απλοϊκός, τότε αυτός ελέγχεται από όλους, εξετάζεται από όλους, 25 και έτσι τα κρυφά της καρδιάς του γίνοτναι φανερά και τότε θα πέση κάτω με το πρόσωπον και θα προσκυνήση τον Θεόν και θα πη ότι πραγματικά ο Θεός είναι μεταξύ σας.

__________

Ιερό Ευαγγέλιο: Λουκ. δ΄ 22-30

22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ᾿Ιωσήφ; 23 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ Καπερναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 24 εἶπε δέ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 25 ἐπ᾿ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ηλιοὺ ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη ᾿Ηλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν. 27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ ᾿Ελισαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος. 28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα, 29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ᾿ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν. 30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.

Νεοελληνική απόδοση:

22 Και όλοι συγκατένευαν προς αυτόν και εθαύμαζαν διά την χάριν των λόγων που έβγαιναν από το στόμα του και έλεγαν, «Δεν είναι αυτός ο υιός του Ιωσήφ;». 23 Και ο Ιησούς τους είπε, «Ασφαλώς θα μου πήτε αυτήν την παροιμίαν, Ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτόν σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν εις την Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ εις την πατρίδα σου». 24 Και προσέθεσε, «Αλήθεια σας λέγω ότι κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός εις την πατρίδα του. 25 Να είσθε βέβαιοι ότι υπήρχαν πολλές χήρες την εποχήν του Ηλία μεταξύ του Ισραήλ, όταν έκλεισε ο ουρανός επί τρία χρόνια και έξη μήνες, και έγινε μεγάλη πείνα εις όλην την χώρα, 26 αλλ’ ο Ηλίας δεν εστάλη σε καμμίαν από αυτές αλλά σε μία χήρα εις την Σαρεπτά της Σιδωνίας. 27 Ήσαν και πολλοί λεπροί μεταξύ των Ισραηλιτών την εποχήν του Ελισαίου του προφήτου αλλά κανείς απ’ αυτούς δεν εκαθαρίσθηκε παρά ο Νεεμάν ο Σύρος». 28 Και όλοι εις την συναγωγήν ωργίσθησαν όταν άκουσαν αυτά 29 και εσηκώθηκαν και τον έδιωξαν έξω από την πόλιν και τον έφεραν έως την κορυφήν του βουνού, επάνω εις το οποίον ήτο κτισμένη η πόλις των, με σκοπόν να τον ρίξουν εις τον κρημνόν. 30 Αυτός όμως επέρασε διά μέσου αυτών και έφυγε.