Archive | Σεπτεμβρίου 2019

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (30 Σεπτεμβρίου 2019)

Ο Θεός είναι αίσθηση χαράς… Ο Θεός είναι μια βαθιά αίσθηση χαράς, αγάπης και ειρήνης. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί, γιατί δεν είναι μια χαρά ενδοκοσμική, δεν είναι μια χαρά αντικειμένου. Η χαρά αυτή δεν ήλθε στην ζωή σου, γιατί πέτυχες, πλούτησες, κατέκτησες, κατάφερες, πήρες και αγόρασες ένα αντικείμενο που τόσο πολύ ήθελες. Άλλωστε κι αυτό […]

Αναγνώσματα (28 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Κορ. ιστ’ 13-24 Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε· πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γενέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾽Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ […]

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (29 Σεπτεμβρίου 2019)

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (29 Σεπτεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (29 Σεπτεμβρίου 2019)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 29 Σεπτεμβρίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (28 Σεπτεμβρίου 2019)

Είπε άλλος Γέροντας: “Ο λόγος για τον οποίο δεν προκόβουμε είναι ότι δεν γνωρίζουμε τα μέτρα μας, ούτε έχουμε υπομονή στο έργο που αρχίζουμε αλλά θέλουμε άκοπα να αποκτούμε αρετή. Επιπλέον πηγαίνουμε από τόπο σε τόπο νομίζοντας ότι θα βρούμε κάποιον τόπο πού δεν υπάρχει διάβολος”. Εκ του Μεγάλου Γεροντικού

Αναγνώσματα (28 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Κορ. δ’ 17-21, ε΄1-5 Ἀδελφοί, διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστι τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν Κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ Ἐκκλησίᾳ διδάσκω. Ὡς μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες· ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Σεπτεμβρίου 2019)

Μακρυά από την αποθάρρυνση! Εάν η αποθάρρυνση δεν πολεμηθεί, την διαδέχται η απογοήτευσις. Εάν, εκεί, ο Μοναχός αμελήσει και μείνει αποθαρρυμένος και απογοητευμένος, μετά θα έρθει η απελπισία, η απόγνωσις. Εάν και αυτή επικρατήσει, τότε αρχίζουν τα ψυχολογικά. Από εδώ είναι τα ψυχολογικά. Διότι, με την απόγνωση εφθάρη ο πνευματικός κόσμος. Εφθάρη η λογική έννοια […]

Αναγνώσματα (27 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Γαλ. δ’ 8-21 Ἀδελφοί, τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς· νῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς. Φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. Γίνεσθε […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Σεπτεμβρίου 2019)

[…] «Ο Ιωάννης ο Θεολόγος είχε πολλή αγάπη στον Χριστό! Και τόση αγάπη είχε στον Χριστό, που άμα αγαπάς πάρα πολύ δεν πεθαίνεις! Επειδή ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό, δεν πέθανε. Γιατί; Γιατί ο Ιωάννης ο Θεολόγος πέθανε πάνω στον Σταυρό, την ώρα, δηλαδή, που είδε τον Χριστό να πεθαίνει […]

Αναγνώσματα (26 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Ιω. δ’ 12-19 Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Σεπτεμβρίου 2019)

[…] Μου είπε ακόμη ο Παππούλης (σημ. Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης): «Ο άνθρωπος, που δίνει την καρδιά του στο Χριστό, όπως ο Μοναχός, αυτός γίνεται άλλος άνθρωπος. Ανοίγει ο νους του, γίνεται άλλος άνθρωπος. Ανοίγει ο νους του, γεμίζει με το Χριστό. Ακούεις; Με καταλαβαίνεις; Με το Χριστό. Και όταν ο νους και η καρδιά […]

Αναγνώσματα (25 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Γαλ. γ’ 15-22 Αδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. Τῷ δὲ ᾽Αβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. Οὐ λέγει· Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός. Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός. Τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὁ μετὰ […]

Μαθήματα Αγιογραφίας 2019-2020

Έχεις Μήνυμα… (24 Σεπτεμβρίου 2019)

[…] Η Θεοτόκος δεν παρέδωσε στη Γραφή ούτε τις σκέψεις Tης ούτε την αγάπη Tης για τον Υιό και Θεό Tης ούτε τις θλίψεις της ψυχής Tης κατά την ώρα της σταυρώσεως, γιατί ούτε και τότε θα μπορούσαμε να τα συλλάβουμε. Η αγάπη Tης για τον Θεό ήταν ισχυρότερη και φλογερότερη από την αγάπη των […]

Αναγνώσματα (24 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Β’ Τιμ. γ’ 10-15 Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν ᾽Αντιοχείᾳ, ἐν ᾽Ικονίῳ, ἐν Λύστροις· οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ […]

Έχεις Μήνυμα… (23 Σεπτεμβρίου 2019)

[…] Η θεόνυμφος ανεχώρησε αμέσως προς την εξαδέλφην της Ελισάβετ, η οποία την εμιμείτο εις τον πλούτον των αρετών, προκειμένου να διαπιστώση την αλήθεια των λόγων του αγγέλου περί της Ελισάβετ, η οποία επίσης εκυοφορούσε.

Αναγνώσματα (23 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Γαλ. δ’ 22-27 Ἀδελφοί, ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. Αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ῎Αγαρ. Τὸ […]

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (22 Σεπτεμβρίου 2019)

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (22 Σεπτεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]