Archive | Φεβρουαρίου 2018

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (28 Φεβρουαρίου 2018)

Στερέωσόν μου τήν διάνοιαν, κλονουμένην φθόνῳ τοῦ ὄφεως, τάς τῶν παθῶν ἐπαγωγάς, τῷ σῷ πάθει ἀνάστειλον, ὁ παθῶν καί τήν ἀπάθειαν, πιστοῖς χαρισάμενος.  Ωδή γ΄Τριωδίου εκ του Όρθρου της Τετάρτης Β΄Εβδομάδος Νηστειών __________ Ο ασκητής: μια ιστορία Χάριτος… Τα χείλη του μουδιασμένα ζητούσαν νερό. Είχε τρεις μέρες να φάει και να πιει κάτι. Ακολουθίες πολύωρες, […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Φεβρουαρίου 2018)

Πᾶσαν ἁμαρτίαν διεπραξάμην, πάντας ὑπερέβην τῇ ἀσωτίᾳ, ἐάν θελήσω μετανοῆσαι, οὐκ ἔχω δακρύων ὀχετούς, ἐάν ῥαθύμως καί νῦν βιώσω, κολάσει ὑπόδικός εἰμι. Ἀλλά δός μοι διόρθωσιν μόνε ἀγαθέ, ὁ Θεός, καί ἐλέησόν με.  Στιχηρά Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Τρίτης Β΄Νηστειών __________ Ο Πορφύριος ο Γ΄ με έκανε Ιερέα Στον Άγιο Χαράλαμπο ζούσα σαν καλόγερος΄ […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Φεβρουαρίου 2018)

Τά τῶν Νηστειῶν νῡν δισέβδομα φαιδρῶς, ἐναρξώμεθα τελοῦντες, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἀδελφοί, ἅρμα πυρός ἐργασάμενοι ἡμῖν, ὡς Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, τάς τέσσαρας μεγάλας ἀρετάς, τόν νοῦν ἀνυψώσωμεν ἀπαθείᾳ, τήν σάρκα ὁπλίσωμεν τῇ ἁγνείᾳ, τρέποντες, καί νικῶντες τόν ἐχθρόν.  Στιχηρά Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Δευτέρας της Β’ Εδομάδος Νηστειών __________ […] Αν η εικόνα του […]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (25 Φεβρ 2018)

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (25 Φεβρουαρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 25 Φεβρουαρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (25 Φεβρουαρίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 25 Φεβρουαρίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Κηρύγματα Α’ Χαιρετισμών (23 Φεβρ 2018)

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 – Α’ Στάσις των Χαιρετισμών της Θεοτόκου π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης – Κήρυγμα στην 1η (απογευματινή) ακολουθία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στην 2η (βραδινή) ακολουθία [download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (24 Φεβρουαρίου 2018)

Δεῦτε πιστοί ἐπεργασωμεθα, ἐν φωτί τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, πᾶσαν ἄδικον συγγραφήν ἀφ΄ ἑαυτῶν, τοῦ πλησίον ἀφελώμεθα, μή τιθέντες πρόσκομμα τούτῳ εἰς σκάνδαλον, ἀφήσωμεν τῆς σαρκός τήν εὐπάθειαν, αὐξήσωμεν τῆς ψυχῆς τά χαρίσματα, δώσωμεν ἐνδεέσιν ἄρτον, καί προσέλθωμεν Χριστῷ, ἐν μετανοίᾳ βοῶντες· ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον. Στιχηρά Τριωδίου Σαββάτου της […]

Ομιλία π. Νικηφόρου Κουνάλη (18/2/2018)

Ομιλία με θέμα «Η Αληθής Νηστεία – Σύντομη Πατερική Ανάλυση» από τον π. Νικηφόρου Κουνάλη, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η ομιλία δόθηκε την Κυριακή της Τυρινής, 18 Φεβρουαρίου 2018, στον Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων μετά από τον αρχιερατικό κατανυκτικό εσπερινό της συγγνώμης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία … … ή να την ακούσετε […]

Εσπερινός της Συγγνώμης (18/2/2018)

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 εσπέρας τελέσθηκε στην ενορία μας ο Α’ κατανυκτικός εσπερινός (εσπερινός της συγγνώμης) με αρχιερατική χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ακολουθία. Στη συνέχεια, ακολούθησε επίκαιρη ομιλία του π. Νικηφόρου Κουνάλη.

Έχεις Μήνυμα… (23 Φεβρουαρίου 2018)

Τόν σκοτισθέντα με, ταῖς ἀπάταις τοῦ πολεμήτορος, Χριστέ μου φώτισον, ὁ σκοτίσας Σταυρῷ κρεμάμενος, Ἥλιον ποτέ, καί λάμψας τοῖς πιστοῖς φῶς ἀληθινόν, ἀφέσεως σαφῶς, ὅπως πορευόμενος ἐν τῷ φωτί τῶν προσταγμάτων σου, φθάσω καθαρῶς, τῆς Ἀναστάσεως τῆς σῆς, τήν αὐγήν τήν σωτήριον. Στιχηρά Τριωδίου, Εσπερινού της Παρασκευής, Α’ Εβδομάδα Νηστειών __________ Τι μιλά τελικά στην […]

Έχεις Μήνυμα… (22 Φεβρουαρίου 2018)

Νηστεύοντες ἀδελφοί σωματικῶς, νηστεύσωμεν καί πνευματικῶς, λύσωμεν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διαρρήξωμεν στραγγαλιάς, βιαίων συναλλαγμάτων· πᾶσαν συγγραφήν ἄδικον διασπάσωμεν, δώσωμεν πεινῶσιν ἄρτον, καί πτωχούς ἀστέγους εἰσαγάγωμεν εἰς οἴκους, ἵνα λάβωμεν παρά Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τό μέγα ἔλεος. Στιχηρά Τριωδίου, Εσπερινού Πέμπτης, Α’ Εβδομάδος Νηστειών __________ […] (Είσαι αλλού, γέροντά μου, το βλέπω. Μοναδική γέφυρα μεταξύ μας […]

Έχεις Μήνυμα… (21 Φεβρουαρίου 2018)

Νηστείαν, οὐκ ἀποχήν βρωμάτων μόνον τελέσωμεν, ἀλλά παντός ὑλικοῦ πάθους ἀλλοτρίωσιν, ἵνα τήν καθ’ ἡμῶν τυραννοῦσαν, σάρκα δουλώσαντες, ἄξιοι γενώμεθα τῆς τοῦ Ἀμνοῦ μεταλήψεως, τοῦ ὑπέρ τοῦ κόσμου σφαγέντος ἑκουσίως Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καί πνευματικῶς ἑορτάσωμεν, τήν ἐκ νεκρῶν τοῦ Σωτῆρος Ἀνάστασιν, εἰς ὕψος ἀρθέντες, ἀρετῶν ἐν φαιδρότητι, καί τῇ τρυφῇ τῶν ἀρίστων ἔργων, εὐφραίνοντες […]

Έχεις Μήνυμα… (20 Φεβρουαρίου 2018)

Πᾶσαν ἁμαρτίαν διεπραξάμην, πάντας ὑπερέβην τῇ ἀσωτίᾳ, ἐάν θελήσω μετανοῆσαι, οὐκ ἔχω δακρύων ὀχετούς, ἐάν ῥαθύμως καί νῦν βιώσω, κολάσει ὑπόδικός εἰμι. Ἀλλά δός μοι διόρθωσιν μόνε ἀγαθέ, ὁ Θεός, καί ἐλέησόν με.  Στιχηρά Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Τρίτης της Α΄ Νηστειών __________ Το πέταγμα του χαρταετού και η πνευματική πορεία του ανθρώπου -Τι […]

Έχεις Μήνυμα… (19 Φεβρουαρίου 2018)

Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τόν καλόν τῆς Νηστείας ἀγῶνα, οἱ γάρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται, καί ἀναλαβόντες τήν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τήν Πίστιν, καί ὡς θώρακα τήν προσευχήν, καί περικεφαλαίαν τήν ἐλεημοσύνην, ἀντί μαχαίρας τήν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπό καρδίας πᾶσαν κακίαν. […]

Κήρυγμα (18 Φεβρουαρίου 2018)

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3]

Διακονία (18 Φεβρουαρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (18 Φεβρουαρίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων από 18 έως 24 Φεβρουαρίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (17 Φεβρουαρίου 2018)

Προσευχή… Αν όλα τα΄χασες, πες το «Κύριε ελέησον». Κι αν όλα τα κέρδισες, πες… «Κύριε ελέησον». Αν είσαι μόνος σου, πες… «Κύριε ελέησον». Κι αν έχεις φίλους, πες… «Κύριε ελέησον». Αν αγαπάς, «Κύριε ελέησον». Κι αν σε μισούν, «Κύριε ελέησον». Αν το παιδί σου βρίσκεται στο μνήμα, «Κύριε ελέησον». Κι αν της ζωής σου λιγοστεύει […]

Εσπερινός Συγχωρήσεως & Επίκαιρη Ομιλία