Archive | Σεπτεμβρίου 2018

You are browsing the site archives by date.

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (30 Σεπτεμβρίου 2018)

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (30 Σεπτεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (30 Σεπτεμβρίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 30 Σεπτεμβρίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έναρξη Μαθημάτων Νοηματικής Γλώσσας

Έχεις Μήνυμα… (29 Σεπτεμβρίου 2018)

Ο Ψάλτης μας ο «Κύριε ελέησον» Υπήρχε ένας χωρικός γύρω στο 1930, και ήταν και ψάλτης στο χωριό, αλλά ψάλτης πρακτικός. Αυτός λοιπόν πήγαινε κάθε πρωί στην εκκλησία και το βράδυ στον εσπερινό και βοηθούσε τον παπά. Άφηνε όποια δουλειά είχε, είτε στα χωράφια, είτε οπουδήποτε αλλού και πήγαινε. Ήτο φιλόξενος, ελεήμων. Όποιος χωρικός αρρώσταινε […]

Αναγνώσματα (29 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Γαλ. ε΄ 22-26, ς΄ 1-2 Ἀδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. ᾽Αδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Σεπτεμβρίου 2018)

Τα πρωτοβρόχια Με τα πρωτοβρόχια θάρθουν τα μηνύματα του χειμώνα: το ποτάμι θα θολώσει, θα τριζοβολούν ξερά τα πλατανόφυλλα θα κρυώσει η νύχτα και θα μεγαλώσει. Θα δροσοσταλάζουν κόκκινα τα κούμαρα, κυκλαμιές θ᾿ ανθούν στο χώμα ταίρια ταίρια, θα καπνίζουν σφαλιστά τα χωριατόσπιτα και θ᾿ αρχίσουν τα σπιτιάτικα νυχτέρια. Θα σωπάσει ο τζίτζικας κι ετοιμοτάξιδα […]

Αναγνώσματα (28 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ῎Εχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Σεπτεμβρίου 2018)

[…] Το να γνωρίζουμε την πονηρία των ανθρώπων, δηλαδή, το κακό που κάνουν οι άλλοι, μικρό ή μεγάλο, μας αλλοιώνει την λογική, μας εξασθενίζει τις δυνάμεις μας, διότι δεν συμμαρτυρεί με τον Θεό. Τελικά έχουμε αδιαλείπτως έναν πειρασμό μπροστά μας. Γι΄αυτό δεν πρέπει να θέλουμε να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε τί κάνει ο άλλος. Αν έρθουν […]

Αναγνώσματα (27 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Ἐφεσ. ε΄ 33, ς΄ 1-9 Ἀδελφοί, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 1 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. 2 Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 3 ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ […]

Έχεις Μήνυμα…(26 Σεπτεμβρίου 2018)

Το σύμπτωμα που σε ταλαιπωρεί πρέπει να ξέρεις ότι τις περισσότερες φορες είναι, οτι πιο πραγματικό σου συμβαίνει. Είναι μια αλήθεια που πρέπει να ακούσεις και όχι για ακόμη μια φορά να φιμώσεις. Είναι μια πραγματικότητα που μιλάει και κάτι θέλει να σου πει. Μην βιαστείς να το ξορκίσεις από την ζωή σου. Περίμενε, υπέμενε, […]

Αναγνώσματα (26 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Α΄ Ἰω. δ΄ 12-19 Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. 13 Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 14 Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν […]

Έναρξη μαθημάτων Αγιογραφίας

Έναρξη μαθημάτων Κοπτικής-Ραπτικής

Έχεις Μήνυμα…(25 Σεπτεμβρίου 2018)

[…] Πολλές φορές έρχεται ο Χριστός στο σπίτι της ψυχής σου κι εσύ πρόθυμος κι ευγενής τον περνάς με χαρά και τιμή στο σαλόνι της και τον βάζεις να καθίσει. Ύστερα του ζητάς συγγνώμη για λίγο, γιατί έχεις τάχα κάποια δουλειά. Η δουλειά όμως τελικά γίνεται απορρόφηση στην μια μετά την άλλη ασχολίες και μέριμνες. […]

Αναγνώσματα (25 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Ἐφεσ. ε΄ 20-25 Ἀδελφοί, εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. Ἀλλ΄ […]

Έχεις Μήνυμα… (24 Σεπτεμβρίου 2018)

Κύριλλος ο Λούκαρις, ο Περίδοξος και Πολύτλας […] Αναδιοργάνωσε, λοιπόν, ο Κύριλλος εσπευσμένα την Πατριαρχική Σχολή και ίδρυσε το 1672 Πατριαρχικό Τυπογραφείο (το πρώτο Ελληνικό τυπογραφείο!), για να τυπώνονται τα ιερά κείμενα και τα Ορθόδοξα δόγματα στη γλώσσα του λαού, να φωτίζεται ο κόσμος και να στερεώνεται στην πίστι του. Η «αγάπη» όμως των Ισουϊτών […]

Αναγνώσματα (24 Σεπτεμβρίου 2018)

Απόστολος: Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15 10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 12 καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν […]

Κήρυγμα, Αρχονταρίκι (23 Σεπτεμβρίου 2018)

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (23 Σεπτεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 23 Σεπτεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]