Archive | Απρίλιος 2016

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (30 Απριλίου 2016)

Δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν, καὶ προσκυνήσωμεν Χριστόν, δοξάζοντες αὐτοῦ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐκ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, τόν Κόσμον λυτρωσάμενος. Σήμερον ὁ ᾍδης στένων βοᾷ· Κατεπόθη μου τὸ κράτος, ὁ Ποιμὴν ἐσταυρώθη, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησεν· ὧν περ ἐβασίλευον ἐστέρημαι, καὶ οὓς κατέπιον ἰσχύσας, πάντας ἐξήμεσα, ἐκένωσε τοὺς […]

Από την Ακολουθία του Επιταφίου 2016

Το Εγκώμια του Επιταφίου Θρήνου, όπως εψάλησαν στην ενορία μας την Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου 2016 από την παιδική μας χορωδία (φωτογραφία παραπάνω). Στάσις Α’. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν. [download mp3] Στάσις Β’. Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ […]

Από την Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως 2016

Το περίφημο Δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως, όπως εψάλη στην ενορία μας την Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου 2016 μπροστά στον Επιτάφιο. Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον, τὸ φῶς ὥσπερ ἱμάτιον, καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου, σὺν Νικοδήμῳ, καὶ θεωρήσας νεκρὸν γυμνὸν ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν· Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὃν πρὸ μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν […]

Στολισμός του Επιταφίου (2016)

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ξημερώνοντας Μεγάλη Παρασκευή τα παιδιά και οι νέοι της ενορίας μας στόλισαν τον Επιτάφιο. Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το λεύκωμα με τις φωτογραφίες.

Έχεις Μήνυμα… (29 Απριλίου 2016)

Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτίνας, καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαρραγέν, τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ, ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος, προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ καθικετεύει λέγων· δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ· δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον· δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν […]

Από την Ακολουθία των Αγίων Παθών 2016

Το πρώτο τροπάριο του ΙΣΤ’ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αχράντων Παθών, όπου γίνεται η περιφορά του Σταυρού με τον Εσταυρωμένο Κύριο στο ναό, όπως εκφωνήθηκε και εψάλη στην ενορία μας την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 το βράδυ. Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν […]

Κήρυγμα (27 Απριλίου 2016)

Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στο τέλος του Ιερού Ευχελαίου [download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (28 Απριλίου 2016)

Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστον ψυχὴν τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι. Τροπάριον εκ του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Απριλίου 2016)

Ἡ Πόρνη ἐν κλαυθμῷ, ἀνεβόα οἰκτίρμον, ἐκμάσσουσα θερμῶς, τοὺς ἀχράντους σου πόδας, θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς, καὶ ἐκ βάθους στενάζουσα. Μὴ ἀπώσῃ με, μηδὲ βδελύξῃ Θεέ μου, ἀλλὰ δέξαι με, μετανοοῦσαν, καὶ σῶσον, ὡς μόνος φιλάνθρωπος. Κάθισμα Τριωδίου του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης _____ […] Αλλ’ εάν η αμαρτία είναι το τραύμα, η μετάνοια […]

Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος 2016

[Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf] Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ακολουθιών, παρακαλώ μεταβείτε στο Ημερολόγιο.

Πρόγραμμα Εθελοντικών Εργασιών

Έχεις Μήνυμα… (26 Απριλίου 2016)

Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ σῶσόν με. Εξαποστειλάριον Ακολουθίας  του Νυμφίου εκ του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης _____ […] «Μέσα στην αρχή μου είναι και το τέλος μου». Ο σκοπός της προσευχής μπορεί να συνοψιστεί στην φράση […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Απριλίου 2016)

Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς. Τροπάριον […]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (24 Απριλίου 2016)

Κυριακή 24 Απριλίου 2016 – Κυριακή των Βαΐων π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (24 Απριλίου 2016)

Η Κυριακάτικη εφημερίδα μας της Κυριακής 24 Απριλίου 2016. [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (24 Απριλίου 2016)

Βίοι εορταζομένων Αγίων από 24 έως 30 Απριλίου. [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (23 Απριλίου 2016)

Ὁ πρὶν ἐκ μὴ ὄντων παραγαγών, τὴν σύμπασαν Κτίσιν, καὶ γινώσκων τῶν καρδιῶν, ταμεῖα προλέγεις ὡς Δεσπότης, τοῖς Μαθηταῖς τοῦ Λαζάρου τὴν κοίμησιν. Κανών β΄, Ωδή α΄του Λαζάρου, εκ του Όρθρου του Σαββάτου προ των Βαΐων  _____ Ο παπάς στις ντάπιες Συχνότατα ήκουσα επαναλαμβανόμενον υπό των γονέων και των συμπολιτών μου, μεταξύ άλλων και το […]

Έχεις Μήνυμα… (22 Απριλίου 2016)

Δυὰς τῶν Μαθητῶν, ἀποστέλλεται σήμερον, τὸν πῶλον ἀγαγεῖν, τῷ Δεσπότῃ τῶν ἁπάντων, ἔρχεται ἐπιβῆναι, ὁ ὀχούμενος Σεραφὶμ πλήθεσιν, ἄρχεται δειματοῦσθαι, ὁ κοσμοκράτωρ παμφάγος θάνατος, διὰ Λαζάρου πρῶτον σκυλευθείς, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Κάθισμα Τριωδίου του Όρθρου της Παρασκευής προ των Βαΐων _____ Για την αόρατη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος ευλαβής που […]

Έχεις Μήνυμα… (21 Απριλίου 2016)

Τῆς ψυχῆς μου τὰ πάθη, τὰ πολυώδυνα, καὶ σαρκός μου τὰς νόσους, ἐν τάχει ἴασαι, τὰς τοῦ νοός μου ἐκτροπάς, στῆσον Πανάμωμε, καὶ ἐν γαλήνῃ λογισμοῦ, εὐχάς προσφέρειν καθαράς, τῷ Βασιλεῖ τῶν ἁπάντων, ἀξίωσον Θεοτόκε, καὶ ἐξαιτεῖσθαι πταισμάτων ἄφεσιν. Κάθισμα Θεοτοκίον Τριωδίου του Όρθρου της Πέμπτης προ των Βαΐων _____ Δεν στράφηκα πίσω Αμάρτησα στον […]

Έχεις Μήνυμα… (20 Απριλίου 2016)

Σήμερον Λάζαρος, θανὼν ἐνθάπτεται, καὶ θρῆνον ᾄδουσιν, αἱ τούτου σύγγονοι, ὡς δὲ προγνώστης καὶ Θεός, τὸ πάθος προηγόρευσας, Λάζαρος κεκοίμηται, τοῖς Μαθηταῖς προφθεγγόμενος· ἀλλὰ νῦν ἀπέρχομαι, ἀναστῆσαι ὃν ἔπλασα. Διό σοι πάντες βοῶμεν· Δόξα τῷ κράτει τῆς ἰσχύος σου. Κάθισμα Τριωδίου του Όρθρου της Τετάρτης προ των Βαΐων _____ […] Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι […]