Archive | Ιουνίου 2019

You are browsing the site archives by date.

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (30 Ιουνίου 2019)

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 – Αγίων Αποστόλων π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Βίοι Αγίων (30 Ιουνίου 2019)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 30 Ιουνίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (29 Ιουνίου 2019)

[…] Τί έχουν κοινό οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος; Το ουσιαστικό και την πληρότητα, δηλαδή τη ζεστή πίστη στο Χριστό και τη ζωντανή κοινωνία με Αυτόν. ΟΆγιος Πέτρος ομολόγησε τη θεότητα του Ιησού Χριστού: «Συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16,16), και ο Άγιος Παύλος ομολόγησε ότι στον Χριστό «κατοικεί […]

Αναγνώσματα (29 Ιουνίου 2019)

Απόστολος: Β΄Κορ. ια’ 21-33, ιβ’ 1-9 Ἀδελφοί, ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. Ἑβραῖοί εἰσι; Κἀγώ. ᾽Ισραηλῖταί εἰσι; Κἀγώ΄ σπέρμα ᾽Αβραάμ εἰσι; Κἀγώ΄ διάκονοι Χριστοῦ εἰσι; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολλάκις· ὑπὸ ᾽Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Ιουνίου 2019)

Ρωτήθηκε ο αββάς Αμμωνάς τί είναι «η στενή και τεθλιμμένη οδός». Καιαποκρίθηκε: «Η στενή και τεθλιμμένη οδός είναι να πολεμάει ο άνθρωπος τουςλογισμούς του και να κόβει τα δικά του θελήματα από αγάπη για τον Θεό.Και αυτό σημαίνει το ρητό: Εγκαταλείψαμε εμείς τα πάντα και σεακολουθήσαμε». Εκ του Μεγάλου Γεροντικού

Αναγνώσματα (28 Ιουνίου 2019)

Απόστολος: Ρωμ. ε’ 17-21, στ’ 1-2 Ἀδελφοί, εἰ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσε διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ῎Αρα οὖν ὡς δι᾿ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτω καὶ δι᾿ ἑνὸς δικαιώματος […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Ιουνίου 2019)

Η πιο διαχρονική και επίκαιρη περικοπή του Ευαγγελίου (Θ΄ Ματθαίου) Από τις πιο ωραίες ευαγγελικές περικοπές ήταν σήμερα αυτή που διαβάστηκε στην λειτουργία της Κυριακής (σημ. 2016). Οι μαθητές βρίσκονταν στο πλοίο όταν έπιασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Μέσα στα αγριεμένα κύματα διέκριναν μια φιγούρα και νομίζοντας ότι ήταν φάντασμα φώναξαν δυνατά, και τότε τους μίλησε και κατάλαβαν […]

Αναγνώσματα (27 Ιουνίου 2019)

Απόστολος: Ρωμ. ε’ 10-16 Ἀδελφοί, εἰ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Ιουνίου 2019)

Ικεσία Πατέρα! Η αμαρτία να με κυλήσηζητάει μεσ’ στης απώλειας το βυθό.Η άπειρη στοργή Σου ας μη μ’ αφήσηστα τάρταρα του αβύσσου να χαθώ. Αντίθετος σε μένα εχθρός στη φύση,σαν όρνιο έχει ο μισόκαλος χυθή.Αθάνατη ψυχή μου έχεις χαρίσει!Στα νύχια του μη δώσης να βρεθή! Στο πλούσιο φως της δόξα Σου να βγη,Πατέρα μου, η […]

Αναγνώσματα (26 Ιουνίου 2019)

Απόστολος: Ρωμ. δ’ 13-25 Ἀδελφοί, οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραὰμ ἢ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι τοῦ κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. Εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία· ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· οὗ γὰρ οὐκ ἔστι νόμος, οὐδὲ παράβασις. Διὰ τοῦτο ἐκ […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Ιουνίου 2019)

[…] Αυτός λοιπόν που θέλει να κοσμεί τον εαυτό του με τον ορμαθό των αρετών και των αγαθοποιών χαρισμάτων της Αγίας Τριάδας νηστεύει, αγρυπνεί, προσεύχεται. Αυτός που εφαρμόζει αυτά τα τρία για την αγάπη του Χριστού γίνεται φοβερός στον διάβολο. Διά τούτο αυτός πολεμά το γνήσιο ακόλουθο του Χριστού, και ως εκ τούτου αυτά τα […]

Αναγνώσματα (25 Ιουνίου 2019)

Απόστολος: Ρωμ. δ’ 4-12 Ἀδελφοί, τῷ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα· τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ λογίζεται ἡ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην, καθάπερ καὶ Δαυῒδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ᾧ ὁ Θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων· «Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν […]

Έχεις Μήνυμα… (24 Ιουνίου 2019)

Χριστέ μου, κάνε με να Σ΄αγαπώ κάθε μέρα και πιο πολύ, και να μη χορταίνω την αγάπη Σου και να μη μπορώ να ζήσω χωρίς την αγάπη Σου και να μην τελειώνει ποτέ η αγάπη Σου! Γέροντος Ευμενίου Σαριδάκη

Αναγνώσματα (24 Ιουνίου 2019)

Απόστολος: Ρωμ. ιγ’ 11-14, ιδ’ 1-4 Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον […]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (23 Ιουνίου 2019)

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 – Κυριακή των Αγίων Πάντων π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (23 Ιουνίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 23 Ιουνίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (23 Ιουνίου 2019)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 23 Ιουνίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (21 Ιουνίου 2019)

[…] – Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. – Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί; Αν νευριάζης, πρέπει να εξετάσης να δης μήπως έχεις το πάθος του θυμού. Άλλο αν κάποιος νευριάση και πη καμμιά κουβέντα, επειδή είναι νευριασμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα, έναν πόνο κ.λπ. Τότε «καλημέρα» να του πη ο άλλος […]

Αναγνώσματα (21 Ιουνίου 2019)

Απόστολος: Ρωμ. a’ 7-12 Ἀδελφοί, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ […]

Έχεις Μήνυμα… (21 Ιουνίου 2019)

Οι… βλασφημίες του καλόγερου! Ο Ευστάθιος βρήκε αυτό που ζητούσε: είχε βγει έξω από το μοναστήρι του και έψαχνε μέσα στο μικρό δάσος που ανοιγόταν στην πίσω πλευρά του. Ένα κλαδί!  Αυτό ήταν το αντικείμενο της αναζήτησής του… Χαμογέλασε πικρόχολα – ήθελε περισσότερο να κλάψει. Το κλαδί ήταν εκείνο που πίστευε ότι θα τον βοηθήσει στο […]