Archive | Ιανουαρίου 2020

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (31 Ιανουαρίου 2020)

– Γέροντα, όταν βλέπω πόση δύναμη έχουν τα πάθη μέσα μου, φοβάμαι. – Να μην φοβάσαι, και να μην απογοητεύεσαι. Θα αγωνίζεσαι, κι όταν έρχεται ο οποιοσδήποτε λογισμός θα του λες: «Καλώς ‘τονε, από κει που ήρθες, πήγαινε και ξεφορτώσου με». Κι όταν πέφτης, θα λες στον διάβολο, που σου φέρνει την απογοήτευσι: «Μ΄έρριξες και […]

Αναγνώσματα (31 Ιανουαρίου 2020)

Απόστολος: Α’ Πετρ. α’ 1, β’ 1-10 Πέτρος, Ἀπόστολος ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, ᾽Ασίας καὶ Βιθυνίας, κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιη- σοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ […]

Έχεις Μήνυμα… (30 Ιανουαρίου 2020)

Η Διαλεκτική Επιστήμης και Θεολογίας, η Συνευθύνη τους για τον Κόσμο και οι Τρεις Ιεράρχες […] «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς». Νομίζω ότι συνδυάζει θαυμάσια την επιστημονική πρόοδο και την φιλοσοφική στάση μιας πολιτιστικά προηγμένης ανθρώπινης κοινωνίας. Υπηρέτησαν την αρχή αυτή οι Τρεις Ιεράρχες; Οι Τρεις Ιεράρχες είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν […]

Κήρυγμα (30 Ιανουαρίου 2020)

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 – Εορτή Τριών Ιεραρχών π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Εσπερινό [download mp3]

Αναγνώσματα (30 Ιανουαρίου 2020)

Απόστολος: Εβρ. ιγ’ 7-16 Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. ᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ […]

Έχεις Μήνυμα… (29 Ιανουαρίου 2020)

[…] Ο παλαιός άνθρωπος είναι η εμπαθής κατάσταση της ψυχής και στην κυριολεξία είναι εγωϊσμός. Όλα τα πάθη, όλα τα αμαρτήματα, όλες οι πτώσεις, έχουν την αρχή τους, την αφετηρία τους στον εγωϊσμό. Μεγάλο κακό. Δεν αφήνει τον άνθρωπο ήσυχο· τον τυραννά νύχτα – μέρα. Όλοι γενικά οι άνθρωποι πάσχουν από αυτό το κακό, και […]

Αναγνώσματα (29 Ιανουαρίου 2020)

Απόστολος: Α’ Κορ. ιστ’ 13-24 Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε· πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γενέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾽Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Ιανουαρίου 2020)

[…] Π. Σπυρίδων: Ο π. Βαρνάβας έκανε τη σύνδεση της πίστης με τη ζωή. Κάποτε συζητώντας μ΄έναν γέροντα στο Άγιον Όρος, άκουσα έναν πολύ όμορφο λόγο, ο οποίος μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Γινόταν συζήτηση για έναν σύγχρονο Άγιο, τον οποίο γνώριζε πολύ καλά. «Κοίταξε, βρίσκομαι σ΄ένα μεγάλο πειρασμό», είπε ο Γέροντας. «Θέλω να γράψω για […]

Αναγνώσματα (28 Ιανουαρίου 2020)

Απόστολος: Α’ Κορ. ιε’ 1-11 Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι᾽ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς· καὶ ὅτι […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Ιανουαρίου 2020)

Του ασώτου, μα όχι του φιλεύσπλαχνου πατέρα […] Εκείνο το βράδυ, ο Λευτέρης άνοιξε την καρδιά του για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια. Με την χαλάρωση του αλκοόλ που είχε πιει νωρίτερα και τον πόνο να διαφεντεύει την ψυχή του, βρέθηκε να κλαίει με λυγμούς μέσα σε ένα διαμέρισμα γεμάτο εικόνες και τοίχους ποτισμένους […]

Αναγνώσματα (27 Ιανουαρίου 2020)

Απόστολος: Εβρ. ζ’ 26-28, η’ 1-2 Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς […]

Κήρυγμα (26 Ιανουαρίου 2020)

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκης – Κήρυγμα στον ναό [download mp3]

Διακονία (26 Ιανουαρίου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2020. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Ψαλμός 13ος (26 Ιανουαρίου 2020)

Ψαλμοί του Δαβίδ με ερμηνεία από τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (25 Ιανουαρίου 2020)

Γνωμικά τετράστιχα […] Ο έρωτας, η μέθη, η ζήλεια κι ο δαίμονας είναι ίσα·όποιον χτυπήσουν, βουλιάζουν το μυαλό του·το λιώσιμο, η προσευχή, τα δάκρυα, να τα φάρμακα.Αυτή είναι η γιατρειά στα δικά μου πάθη. […] Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου «Ποιήματα«

Αναγνώσματα (25 Ιανουαρίου 2020)

Απόστολος: Εβρ. ζ’ 26-28, η’ 1-2 Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος, ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς […]

Έχεις Μήνυμα… (24 Ιανουαρίου 2020)

Περί μετανοίας – Ποια είναι Πάτερ, η αληθινή, η σωστή μετάνοια; – Να αποφασίσης να μην κάνης τα παλιά σου έργα. Κι αν αγωνίζεσαι εναντίον των παθών σου, προσπαθείς να μην τα αφήσης να υπερισχύσουν, εάν παρά ταύτα σε βάλλουν να το κάνης το κακό, και την αμαρτία, να παραβιάσης τον νόμο του Θεού, εάν […]

Αναγνώσματα (24 Ιανουαρίου 2020)

Απόστολος: Ιακωβ. β’ 1-13 Ἀδελφοί, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. Ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδα- κτύλιος ἐν αἰσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε αὐτῷ, σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ […]

Έχεις Μήνυμα… (23 Ιανουαρίου 2020)

[…] Την Παναγία οι Πατέρες Την αναφέρουν σε πολλά σημεία κι ως «στάμνα». Την κεφαλήν της Παναγίας την ζωγραφίζουν οι ζωγράφοι σαν στάμνα με μακρύ λαιμό. Αναποδογυρισμένη στάμνα. Γι΄αυτό Της βάζουν και κουκούλι στο κεφάλι. Γιατί η Κυρία μας φέρει μέσα στο κεφάλι Της τα δάκρυα όλου του κόσμου. Όλων των μετανοημένων αμαρτωλών. Κι ο […]

Αναγνώσματα (23 Ιανουαρίου 2020)

Απόστολος: Α’ Κορ. θ’ 2-12 Ἀδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς; Ἤ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ […]