Archive | Αύγουστος 2019

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (31 Αυγούστου 2019)

Στροφή ένδον Η επαναλαμβανόμενη Επίκληση του Ονόματος, ενοποιώντας περισσότερο την προσευχή μας, την κάνει συγχρόνως και πιο εσωτερική, μάλλον ένα κομμάτι του εαυτού μας -όχι κάτι που κάνουμε σε συγκεκριμένες στιγμές, αλλά κάτι που είμαστε κάθε στιγμή όχι μια περιστασιακή πράξη, αλλά μία συνεχής κατάσταση. Τέτοια προσευχή γίνεται αληθινή προσευχή του όλου ανθρώπου, κατά την […]

Αναγνώσματα (31 Αυγούστου 2019)

Απόστολος: Εβρ. θ’ 1-7 Ἀδελφοί, εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε ῞Αγιον κοσμικόν. Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτῃ ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ῞Αγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ῞Αγια ῾Αγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην […]

Έχεις Μήνυμα… (30 Αυγούστου 2019)

[…] Μια ωραία εικόνα είδαμε, εκεί που πήγαμε στην Καππαδοκία, που δεν την έχουμε δει αλλού: στον Χριστό, δεν δέσανε τα Χέρια πίσω και Τον τραβάγανε έτσι. Όχι! Στον Χριστό περάσανε μια θηλιά στο λαιμό και Τον τραβούσανε σαν μουλάρι… Τον τραβήξανε για να πάει στον Πιλάτο. Ήταν αγιογραφημένο αυτό εκεί μέσα στις εκκλησίες που […]

Αναγνώσματα (30 Αυγούστου 2019)

Απόστολος: Β’ Κορ. δ’ 13-18 Ἀδελφοί, ἔχοντες τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν· εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι΄ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ […]

Έχεις Μήνυμα… (29 Αυγούστου 2019)

Στον Πρόδρομον στον Ασέληνο Πίσω στον Ασέληνο, στο ρέμαόπου σταλάζουν τα όρη γλυκασμόνκαι το δάσος όλον φαίνεται έμψυχοναπ’ το πλήθος των κοσσυφιών οπού λαλούν Παν’ απ’ το(ν) Ασέληνο γιαλό,στον κατήφορο που φέρνει κατά την άμμοεκεί λάμπει το μικρό, παλαιό Μοναστηράκιμε την εκκλησία του την αγιασμένη. Εκεί η χάρις του τιμίου Προδρόμου επισκιάζειτης Ελισάβετ και του […]

Αναγνώσματα (29 Αυγούστου 2019)

Απόστολος: Πραξ. ιγ’ 25-32 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ὡς ἐπλήρου ὁ Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; Οὐκ εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ’ ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. Ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους Ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἀπεστάλη. […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Αυγούστου 2019)

«Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη» και τείνετε τα ώτα οι κάτοικοι της γης. Προσέλθετε όλοι οι πιστοί και συναθροισθήτε όλοι οι φιλόθεοι, οι βασιλείς της οικουμένης και πάντες οι λαοί, οι πρίγκιπες και οι κριταί της γης, οι νέοι και οι νεάνιδες, οι γέροντες και τα παιδία, κάθε γλώσσα και κάθε ψυχή! Έλθετε να τιμήσωμε, […]

Αναγνώσματα (28 Αυγούστου 2019)

Απόστολος: Β’ Κορ. γ’ 4-11 Ἀδελφοί, πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεόν· Οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν ἀφ᾿ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾿ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ· ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ. Εἰ δὲ […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Αυγούστου 2019)

[…] Η Παναγία, ενώ είχε το προπατορικό αμάρτημα δεν εσκέφθη -προσέξτε το αυτό- δεν ενήργησε καθόλου το προπατορικό αμάρτημα σ’ Αυτήν. Όλες τις δυνάμεις της ψυχής Της τις είχε ενωμένες και, με την Χάρη του Θεού, ουδέποτε, ούτε καν επέρασε λογισμός κακός εις το νουν της Παναγίας.

Αναγνώσματα (27 Αυγούστου 2019)

Απόστολος: Β’ Κορ. β’ 14-17, γ’ 1-3 Ἀδελφοί, τῷ Θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾿ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ· ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σῳζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις· οἷς μὲν ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνατον· οἷς δὲ ὀσμὴ ζωῆς εἰς ζωήν. […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Αυγούστου 2019)

[…] Ένα από τα βασικά θέματα το οποίο η Εκκλησία μας προβάλλει για το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ότι χαρακτηρίζεται ως Παναγία. «Χαίρε Αγία, Αγίων μείζων«. Είναι κατά πάντα Αγία, σε όλα είναι Αγία. δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτόν στη ζωή της, στις σκέψεις της, στις επιθυμίες της, στις πράξεις της, στις θελήσεις […]

Αναγνώσματα (26 Αυγούστου 2019)

Απόστολος: Β’ Κορ. β’ 3-15 Ἀδελφοί, ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστι. Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλά, ἀπὸ μέρους ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. Ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ […]

Κήρυγμα (25 Αυγούστου 2019)

Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Διακονία (25 Αυγούστου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 25 Αυγούστου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (25 Αυγούστου 2019)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 25 Αυγούστου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (23 Αυγούστου 2019)

[…] Η Παναγία εσχηματίσθη, εξάπλωσε εις τον κράββατόν Της και μετά λέει: «Έρχεται!». Και είδε τον Υιόν Της να έρχεται, πέσαν οι Απόστολοι και προσκυνούσαν και τώρα, έχουμε το μυστήριον της ψυχής! Πόση είναι η ψυχή; Τόση (μια σπιθαμή)! Πώς είναι η ψυχή; Φασκιωμένη! Πως την κρατάει ο Χριστός; Εδώ (ως βρέφος στην αγκαλιά Του)! […]

Αναγνώσματα (24 Αυγούστου 2019)

Απόστολος: Ρωμ. ιε’ 30-33 Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἵνα ἡ διακονία μου ἡ εἰς Ἰερουσαλὴμ γένηται εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις , ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς […]

Έχεις Μήνυμα… (23 Αυγούστου 2019)

[…] Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Ο συμμοριτοπόλεμος μαίνεται τώρα στην ελληνική ύπαιθρο. Οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους και προσφυγεύουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Μαζί τους προσφυγεύει και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ακολουθεί κι αυτή τη τύχη των παιδιών της και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προυσού […]

Αναγνώσματα (23 Αυγούστου 2019)

Απόστολος: Φιλιπ. β’ 5-11 Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν […]

Έχεις Μήνυμα… (22 Αυγούστου 2019)

Ο θείος Γρηγόριος ο Σιναΐτης ερωτά τον Άγιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη: «Λέγε μου σε παρακαλώ, κρατείς την νοεράν προσευχή, τιμιώτατε πάτερ;»Ο Άγιος Μάξιμος εμειδίασε λίγο και του λέγει: