Archive | Δεκέμβριος 2018

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (31 Δεκεμβρίου 2018)

31 Δεκεμβρίου Απόψε στο παλάτι του ψυχομαχάει ο Χρόνοςτρακόσων τόσων ημερών γέρος οκνός, βαρύς’τον συνταράζει σύσσωμο του χωρισμού του ο πόνοςκι αγκομαχά παλεύοντας και βόγγει ολημερίς. Στο πλάγ’ η θυγατέρα του η Λήθη η μαρμαρένια,τον παραστέκει ασάλευτη με χείλη σφραγιστά’δεν δείχνει μεσ’ στα μάτα της ούτε φροντίδα, ούτε έννοιακι έτσι βουβή ξετύλιγο στο σάβανο βαστά. […]

Αναγνώσματα (31 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Ιακ. β΄14-26 Ἀδελφοί, τί τὸ ὄφελος, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; ἐὰν δὲ ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ λειπόμενοι ὦσι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε· μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, […]

Κήρυγμα κι Αρχονταρίκι (30 Δεκεμβρίου 2018)

Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (30 Δεκεμβρίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 30 Δεκεμβρίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (30 Δεκεμβρίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 30 Δεκεμβρίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (29 Δεκεμβρίου 2018)

Ένας Θεός… Ω! μέσα μου γεννιέται ένας Θεός!και το κορμί μου γίνεται ναός,δεν είναι ως πρώτα φάτνη ταπεινή•μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί, το μέτωπο μου λάμπει σαν αστέρι…Στο Θεό φανείτε τώρα, ήρθεν η ώρα,από τ’ άγνωστα μυστικά σας μέρη,Μάγοι, φέρτε στο Θεό τα πλούσια δώρα. Φέρτε μου Μάγοι —θεία βουλή το γράφει—τη σμύρνα της ελπίδας, […]

Αναγνώσματα (29 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Α’ Τιμ. στ΄11-16 Τέκνον Τιμόθεε, δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα. Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. Παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Δεκεμβρίου 2018)

Είδα χτες βράδυ στ’ όνειρό μου Είδα χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου,το γεννημένο μας Χριστό,τα βόδια επάνω του εφυσούσαν,όλο το χνώτο τους ζεστό. Το μέτωπό του ήταν σαν ήλιος,και μέσα η φάτνη η φτωχική,άστραφτε πιο καλά από μέρα,με κάποια λάμψη μαγική. Στα πόδια του έσκυβαν οι Μάγοι,κι’ έμοιαζε τ’ άστρο από ψηλά,πως θα καθίσει […]

Αναγνώσματα (28 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Ιακ. β΄1-13 Αδελφοί, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. Ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδα- κτύλιος ἐν αἰσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, καὶ ἐπιβλέψητε ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε αὐτῷ, σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Δεκεμβρίου 2018)

Ξημέρωναν Χριστούγεννα Ξημέρωναν Χριστούγεννα. Οι εκκλησιές σημαίνουν,κουνιούνται τα καμπαναριά, κι οι φωνές που βγαίνουναπ’ το βαθύ και δίπλα το κάθε καμπάνας στόμα,μοιάζουν χερουβικούς ψαλμούς, σαν απ’ το ουράνιο δώμα.Χιλιάδες τα Χριστούγεννα τα τραγουδούν οι άγγελοι,και κάθε αχτίδα από ψηλά, που κάθε αστέρι στέλλει,μοιάζει αγγελική ματιά. Θρησκεία! Γλυκιά μάνα,τι όμορφη δίνεις εσύ λαλιά και στην καμπάνα,και […]

Αναγνώσματα (27 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Πραξ. στ΄8-15, ζ’ 1-5, 47-60 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Στέφανος πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. Ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ, καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ Πνεύματι ᾧ ἐλάλει. Τότε […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Δεκεμβρίου 2018)

Χριστούγεννα Τι φως και χρώμα κι εμορφιά να σκόρπιζε τ’ αστέρι, οπού στην κούνια του Χριστού, τους μάγους έχει φερει!… Νάμουν του σταύλου εν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι, την ώρα π’ άνοιξ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι! Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του, το στέμμα των ακτίνων του γύρω […]

Αναγνώσματα (26 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Εβρ. β΄11-18 Ἀδελφοί, ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾽ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. Ἐπεὶ οὖν τὰ […]

Κήρυγμα (25 Δεκεμβρίου 2018)

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018 – Χριστούγεννα π. Γρηγόριος Γεωργουδάκης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Χριστός γεννάται, δοξάσατε! (25 Δεκεμβρίου 2018)

Νύχτα Χριστουγεννιάτικη… Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη λυγούν τα πόδια και προσκυνούν γονατιστά στη φάτνη τους τα άδολα βόδια. Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα σταυροκοπιέται και λέει με πίστη απ’ της ψυχής τ’ απόβαθα Χριστός γεννιέται! Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη κάποιοι ποιμένες ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες στη γη σταλμένες. Κι ακούοντας τα […]

Αναγνώσματα (25 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Γαλ. δ΄4-7 Ἀδελφοί, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. ῞Οτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· Ἀββᾶ ὁ πατήρ. Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, […]

Έχεις Μήνυμα… (24 Δεκεμβρίου 2018)

Αστέρι Θεϊκό Τι φως και χρώμα κι ομορφιά νασκόρπιζε το αστέριόπου στην κούνια του Χριστούτους Μάγους έχει φέρει; Ποιος άγγελος το διάλεξε γιατέτοιο ταχυδρόμο;Τα άλλα τα αστέρια θάβλεπαν τοφωτεινό του δρόμο κι από τη ζήλιαθάτρεμαν… Αστέρι, σε ποια χώρα τουαπέραντου σου ουρανού ναλαμπυρίζεις τώρα; Η παντοδύναμη φθορά μηνέσβησε το φως σουή μήπως είσ’ αθάνατο κι […]

Αναγνώσματα (24 Δεκεμβρίου 2018)

Απόστολος: Εβρ. α΄1-12 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς Ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι΄ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας […]

Κήρυγμα κι Αρχονταρίκι (23 Δεκεμβρίου 2018)

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 – Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως π. Γρηγόριος Γεωργουδάκης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Πρόγραμμα Δωδεκαημέρου 2018-2019

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα του Δωδεκαημέρου σε μορφή pdf.