Archive | Νοέμβριος 2019

You are browsing the site archives by date.

Έχεις Μήνυμα… (30 Νοεμβρίου 2019)

Ο αββάς Μακάριος ο Μέγας έλεγε στους αδελφούς στη Σκήτη, μόλις έκαμνε απόλυση της εκκλησίας: «Φεύγετε, αδελφοί». Και του είπε ένας από τους Γέροντες: «Πάτερ, πιο πέρα από την έρημο αυτή που μπορούμε να φύγουμε;»

Αναγνώσματα (30 Νοεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Θεσ. δ’ 9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα […]

Έχεις Μήνυμα… (29 Νοεμβρίου 2019)

Κάποιος αδελφός ρώτησε τον αββά Ησαΐα: «Πως πρέπει να ησυχάζει κανείς μέσα στο κελί;» Και αποκρίθηκε ο Γέροντας: «Το να ησυχάζει κανείς στο κελί σημαίνει να εκθέτει συνεχώς τον εαυτό του ενώπιον του Θεού και να επιστρατεύει όλη του τη δύναμη για να αντιστέκεται σε κάθε λογισμό που σπέρνει ο εχθρός· γιατί αυτό σημαίνει αναχώρηση […]

Αναγνώσματα (29 Νοεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Θεσ. ε’ 9-13, 24-28 Ἀδελφοί, οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ᾿ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἰς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. ᾿Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Νοεμβρίου 2019)

Μικρές στάσεις στην Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου (70) «Εκείνος που αγαπά τον Κύριο, έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος που λέγει ότι αγαπά τον Κύριο […]

Αναγνώσματα (28 Νοεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Θεσ. δ’ 18, ε’ 1-10 Ἀδελφοί, παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τοῦ πνεύματος. Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι· αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. Ὅταν λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν […]

Ανακοίνωση: Ομιλία π. Χρήστου Μήτσιου

Ανακοίνωση Την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. στην μεγάλη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας μας, θα συναντηθούμε με τον Πατέρα Χρήστο Μήτσιο, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα «Σε ποιον Θεό πιστεύουμε; Εμπειρίες από τον Άγιο Παΐσιο» Την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση! Είστε όλοι προσκεκλημένοι! Εκ της Ενορίας

Έχεις Μήνυμα… (27 Νοεμβρίου 2019)

[…] Σήμερα είμαστε στον Άδη. Ο Γέροντάς μου, ο Πατήρ Διονύσιος ο μακαριστός -είη η μνήμη αυτού αιωνία- με ρώτησε μια μέρα: – Πάτερα Αρσένιε, θες να είσαι στον Παράδεισο; Απόρρησα! Του λέω: – Γέροντα, δεν είμαστε για τον Παράδεισο; Και μου είπε:

Αναγνώσματα (27 Νοεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Θεσ. δ’ 1-12 Ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ᾿ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. Οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. Τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Νοεμβρίου 2019)

Η άσκηση της αρετής μέσα στην οικογένεια – Γέροντα, ένας οικογενειάρχης πως μπορεί να ασκήται στην αρετή; – Δίνει ο Θεός ευκαιρίες. Αλλά πολλοί, ενώ ζητούν από τον Θεό να τους δίνη ευκαιρίες, για να ασκούνται στην αρετή, γογγύζουν, όταν συναντούν κάποια δυσκολία. Μερικές φορές λ.χ. ο Καλός Θεός, από την άπειρη αγάπη Του, για […]

Αναγνώσματα (26 Νοεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Θεσ. γ’ 8-13 Ἀδελφοί, ἐὰν ὑμεῖς στήκητε ἐν Κυρίῳ, τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν δι᾿ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Νοεμβρίου 2019)

– Το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, εδώ στο Όρος Σινά, βρίσκεται 1500 χρόνια, όπως μας είπατε. Πόσο εύκολο είναι να υπάρχει τόσα χρόνια ένα Μοναστήρι, μέσα στην καρδιά της ερήμου; – Είναι σα να ρωτάτε τι ρόλο έχει ένας φάρος σ΄ένα ακρωτήρι. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι «υπάρχουνε φώτα που φέγγουνε μέσα στην λεωφόρο, υπάρχουν […]

Αναγνώσματα (25 Νοεμβρίου 2019)

Απόστολος: Γαλ. γ’ 23-29, δ’ 1-5 Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς […]

Κήρυγμα (24 Νοεμβρίου 2019)

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Διακονία (24 Νοεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 24 Νοεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Ψαλμός 6ος (24 Νοεμβρίου 2019)

Ψαλμοί του Δαβίδ με ερμηνεία από τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (23 Νοεμβρίου 2019)

Ό,τι μοιράζεται, αγιάζεται… Να μοιράζεσαι το κακό που σκοτεινιάζει την ψυχή σου. Να μιλάς, κι ας είναι ακόμη και στον αέρα, όπως έλεγε ο ευαίσθητος και εύθραυστος Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Ήξερε εκείνος τι σημαίνει μοναξιά του πόνου.  Όταν πονάμε, όταν ένας λογισμός σκορπά θλίψη, φόβο και ταραχή στην ψυχή μας, νιώθουμε μια απέραντη μοναξιά. «Λες […]

Αναγνώσματα (23 Νοεμβρίου 2019)

Απόστολος: Β’ Κορ. η’ 1-5 Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας, ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν· ὅτι κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ δύναμιν, αὐθαίρετοι, μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν […]

Έχεις Μήνυμα… (22 Νοεμβρίου 2019)

Η επιστήμη της συγχώρεσης Μορφωμένος άνθρωπος ο κ. Σταύρος. Με πτυχίο πανεπιστημίου και ξένες γλώσσες και πείρα ζωής. Δυσκολευόταν, όμως, στα πνευματικά. Δεν μπορούσε να καταλάβει και τα πιο απλά πράγματα. Όλα τα εξέταζε και τα πλησίαζε ορθολογιστικά. Είχε αναπτύξει το νου και όχι την καρδιά. Δεν ήταν πρόθυμος να συγχωρήσει εύκολα τους άλλους. Ειδικά […]

Αναγνώσματα (22 Νοεμβρίου 2019)

Απόστολος: Φιλημ. 1: 1-25 Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν καὶ ᾿Απφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾿ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν […]