saintpanteleimonchania

Έχεις Μήνυμα… (1 Δεκεμβρίου 2020)

– Γέροντα, μὲ ταλαιπωροῦν κάτι ἄσχημα ὄνειρα… – Ὅταν βλέπης ἄσχημο ὄνειρο, ποτὲ νὰ μὴν ἐξετάζης τί εἶδες, πῶς τὸ εἶδες, ἂν εἶσαι ἔνοχη, πόσο φταῖς. Ὁ πονηρός, ἐπειδὴ δὲν μπόρεσε νὰ σὲ πειράξη τὴν ἡμέρα, ἔρχεται τὴν νύχτα. Ἐπιτρέπει καμμιὰ φορὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς πειράξη στὸν ὕπνο, γιὰ νὰ δοῦμε ὅτι δὲν […]

Αναγνώσματα (1 Δεκεμβρίου 2020)

Απόστολος: Α΄Τιμ. α’ 8-14 Τέκνον Τιμόθεε, οἴδαμεν ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης […]

Έχεις Μήνυμα… (30 Νοεμβρίου 2020)

Έρχου και άκουσε με προσοχή, χωρίς προκατάληψη, την προσωπική πείρα μυριάδων ψυχών, που βρήκαν τη λύτρωση κοντά στο Χριστό. Δοκίμασε να Τον προσεγγίσεις· όχι ψυχρά, με το κρύο μυαλό, αλλά με όλη την ύπαρξή σου. Αν σταθής από μακρυά, σαν παρατηρητής, δεν πρόκειται ποτέ να απολαύσεις και να γευθής τη νέα ζωή, που μεταδίδει ο […]

Αναγνώσματα (30 Νοεμβρίου 2020)

Απόστολος: Α΄Κορ. δ’ 9-16 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς Ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ […]

Διακονία (29 Νοεμβρίου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2020 [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Ψαλμός 52ος (29 Νοεμβρίου 2020)

Ψαλμοί του Δαβίδ με ερμηνεία από τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (28 Νοεμβρίου 2020)

Τη μνήμη του θανάτου, αλλά όχι τον φόβο του θανάτου, τη χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο πριν από την πτώση, για να μη νικηθεί από το πνεύμα της πονηρίας, όταν ερχόταν σε συνάντησή του. Η μνήμη του θανάτου δεν μείωνε σε τίποτε την παραδείσια μακαριότητα, αντιθέτως βοηθούσε στη διατήρησή της. Και μόλις ο άνθρωπος έχασε […]

Αναγνώσματα (28 Νοεμβρίου 2020)

Απόστολος: Γαλ. α’ 3-10 Ἀδελφοί, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Νοεμβρίου 2020)

Ο Άγιος Γέροντας (σημ. Χατζη-Γεώργης ο Αθωνίτης) είχε και στον κόσμο πνευματικά τέκνα, τα οποία βοηθούσε και προστάτευε πνευματικά, όπως θα δούμε και από μια επιστολή του προς τον Μητροπολίτη της Χίου. Ενώ ζούσαν στον κόσμο οι Πατέρες, εντούτοις ζούσαν εκτός του κόσμου, ζώντας το αυστηρό Χατζη-Γεωργιάτικο τυπικό. Βοηθούσαν δε και με το καλό παράδειγμά […]

Αναγνώσματα (27 Νοεμβρίου 2020)

Απόστολος: Β’ Θεσ. γ’ 6-18 Ἀδελφοί, παραγγέλλομεν ὑμῖν, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλάβον παρ᾽ ἡμῶν. Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἠτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν, οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νύκτα καὶ […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Νοεμβρίου 2020)

[…] Δεν μπορούσε να διαννοηθεί μήπως τυχόν «κολλήσει» και ο ίδιος. Τους κοινωνούσε και στη συνέχεια κατέλυε τη Θεία Κοινωνία, «χωρίς τον παραμικρό διαλογισμό». Στα κηρύγματά του στο Ναό συνήθιζε να λέει: «Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού καίει τις αρρώστιες και εξαφανίζει τα μικρόβια». Στο θέμα αυτό ήταν κατηγορηματικός. «…Μα, πώς είναι δυνατόν […]

Αναγνώσματα (26 Νοεμβρίου 2020)

Απόστολος: Β’ Θεσ. β’ 13-17, γ’ 1-5 Ἀδελφοί, ἡμεῖς ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι εἵλετο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας, εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ Εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ. Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ […]

Έχεις Μήνυμα… (25 Νοεμβρίου 2020)

Πρώτη πύλη που εισάγει στη νοητή Ιερουσαλήμ, δηλαδή στην προσοχή του νου, είναι η κατά γνώση σιωπή του στόματος, έστω και αν ο νους δεν ησυχάζει ακόμη. Δεύτερη πύλη είναι η με μέτρο εγκράτεια από φαγητά και ποτά. Τρίτη, η αδιάλειπτη μνήμη του θανάτου, η οποία αγνίζει το νου και το σώμα. Αυτής την ωραιότητα […]

Αναγνώσματα (25 Νοεμβρίου 2020)

Απόστολος: Γαλ. γ’ 23-29 , δ’ 1-5 Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκ ἔτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Ὅσοι […]

Έχεις Μήνυμα… (24 Νοεμβρίου 2020)

Κάθε γνήσιος φίλος του Χριστού επιθυμεί να ανυψωθεί μαζί Του από τη γη, από τις χαμηλές και ταπεινές έννοιες στο πνευματικό όρος της υψηλής θεωρίας. Στο όρος που ξεφεύγει κάθε σκια από τους γεωλόφους της κακίας και καταυγάζεται από παντού με τη λάμψη του θείου φωτός παρέχοντας τη δυνατότητα να βλέπει ο προσευχόμενος από ψηλά […]

Αναγνώσματα (24 Νοεμβρίου 2020)

Απόστολος: Φιλ. γ’ 20-2 , δ’ 1-3 Ἀδελφοί, ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα. ῞Ωστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ […]

Έχεις Μήνυμα… (23 Νοεμβρίου 2020)

– Μετά από τις τόσες ήττες μας, μπορεί να μάς αγαπάει ακόμα ο Θεός; – Εβδομηκοντάκις επτά!Εβδομηκοντάκις επτά! Μην παύσεις ποτέ να ελπίζεις στην σωτηρία! Τί λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος; Η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου είναι η απογοήτευση. Μην του δώσεις αυτή τη χαρά ποτέ! Και την ώρα που πέφτεις να λες «εγώ θα σηκωθώ […]

Αναγνώσματα (23 Νοεμβρίου 2020)

Απόστολος: Β’ Θεσ. α’ 1-10 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ Ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ Πατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ ᾽Ιησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου […]

Διακονία (22 Νοεμβρίου 2020)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2020 [download pdf][Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Ψαλμός 51ος (22 Νοεμβρίου 2020)

Ψαλμοί του Δαβίδ με ερμηνεία από τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]