Archive | Δεκέμβριος 2019

You are browsing the site archives by date.

Κήρυγμα (29 Δεκεμβρίου 2019)

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Διακονία (29 Δεκεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Ψαλμός 9ος (25-39) (29 Δεκεμβρίου 2019)

Ψαλμοί του Δαβίδ με ερμηνεία από τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Χριστός ετέχθη! Αληθώς ετέχθη!

Κήρυγμα (25 Δεκεμβρίου 2019)

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019 – Χριστούγεννα π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 2019

Η φετινή Χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση της ενορίας μας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019. Αναγνώσματα, βυζαντινοί ύμνοι, παραδοσιακά κάλαντα, αλλά και επίκαιρα τραγούδια ακόμη και στη νοηματική γλώσσα ήταν τα βασικά στοιχεία της οικογενειακής και ζεστής αυτής εκδήλωσης. Παρακολουθήστε την!

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 2018

[Δημοσιεύεται με καθυστέρηση, έναν χρόνο μετά, λόγω επικαιρότητας.] Η Χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση της ενορίας μας για το έτος 2018 πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε και η χορωδία της Ενορίας του Αλικιανού Χανίων με χοράρχη τον κ. Ελευθέριο Χατζηδάκη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που παρουσίασε η χορωδία.

Άγιο Δωδεκαήμερο 2019!

Έχεις Μήνυμα… (24 Δεκεμβρίου 2019)

[…] Εν τω μεταξύ η εντολή την οποίαν είχε λάβει ο Ιωσήφ από τον άγγελον υπεχρέωνε και αυτόν να υπηρετήση μετά σεβασμού την Μαριάμ. Για τούτο οι λοιποί υιοί και οι συγγενείς του είχαν αποσταλή προς απογραφήν ενωρίτερα, αλλ΄ο ίδιος με την Μαριάμ και τις θυγατέρες του επορεύετο πολύ βραδύτερα’ και όταν έφθασαν εις Ιεροσόλυμα […]

Αναγνώσματα (24 Δεκεμβρίου 2019)

Απόστολος: Εβρ. α’ 1-12 Ἀδελφοί, πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ, ὃν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν· ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστά σεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως […]

Έχεις Μήνυμα… (23 Δεκεμβρίου 2019)

[…] Με αυτό τον τρόπο, εξεπληρώθη η προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβ, η οποία λέγει: «ουκ εκλείψει άρχων εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μηρών αυτού, έως αν έλθη ω απόκειται, και αυτός προσδοκία εθνών«. Αυτός, ο Δεσπότης Χριστός, είναι αληθώς η προσδοκία των εθνών και των Ισραηλιτών, οι οποίοι επίστευσαν εις το άγιον όνομά του. […]

Αναγνώσματα (23 Δεκεμβρίου 2019)

Απόστολος: Β’ Τιμ. β’ 20-26 Τέκνον Τιμόθεε, ἐν μεγάλῃ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν. ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον καὶ εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. τὰς δὲ νεωτερικὰς […]

Κήρυγμα (22 Δεκεμβρίου 2019)

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στη Θεία Λειτουργία [download mp3]

Διακονία (22 Δεκεμβρίου 2019)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου 2019. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Ψαλμός 9ος (17-24) (22 Δεκεμβρίου 2019)

Ψαλμοί του Δαβίδ με ερμηνεία από τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Έχεις Μήνυμα… (21 Δεκεμβρίου 2019)

 […] «Πώς να πολεμούμε εναντίον των κακών λογισμών»; δεν μου είναι δύσκολο να σας πω το πώς, διότι η απάντηση βρίσκεται στα γραπτά του Γέροντος Σιλουανού. Εξαρτάται από εμάς να αλλάξουμε μια σκέψη, αν συγκεντρώσουμε το νου μας σε κάτι άλλο. Αν σκέφτομαι ότι κάποιος από τους αδελφούς μου με πλήγωσε με τον λόγο του, […]

Αναγνώσματα (21 Δεκεμβρίου 2019)

Απόστολος: Γαλ. γ’ 8-112 Ἀδελφοί, προϊδοῦσα ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. Ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ. Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσί· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις […]

Έχεις Μήνυμα… (20 Δεκεμβρίου 2019)

– Οι περισσότεροι από εμάς, λίγο-πολύ, θεωρούμε τους εαυτούς μας ευσυνείδητους και καθαρούς. Όλ’ αυτά τα λόγια που λέτε είναι πάρα πολύ ωραία για τους άλλους, γιατί εμείς δεν είμαστε αυτοί που περιγράφετε΄ είναι όλοι οι υπόλοιποι! Ποιο είναι το μυστικό να αναγνωρίσουμε αυτά τα πράγματα στον εαυτό μας; Ένα. Δεύτερον: πόσο πόνο θέλει, ή, […]

Αναγνώσματα (20 Δεκεμβρίου 2019)

Απόστολος: Εβρ. ι’ 32-38 Ἀδελφοί, ἀναμιμνήσκεσθε τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες. καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς μου συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ μένουσαν. […]

Έχεις Μήνυμα… (19 Δεκεμβρίου 2019)

[…] Όταν ο άνθρωπος βοηθηθή να πιστέψη στον Θεό και στην μέλλουσα ζωή, την αιώνιο, – συλλάβη δηλαδή το βαθύτερο νόημα της ζωής – και μετανοήση, αλλάξη ζωή, έρχεται αμέσως η θεία παρηγοριά με την Χάρη του Θεού, η οποία αλλοιώνει τον άνθρωπο, διώχνοντας και όλα τα κληρονομικά του. Έτσι έγινε σε πολλούς ανθρώπους που […]