Archive | Μαρτίου 2018

You are browsing the site archives by date.

Εκδήλωση Παρουσίασης Βιβλίου (31/3/2018)

Έχεις Μήνυμα… (31 Μαρτίου 2018)

Κύριε, Λαζάρου θέλων τάφον ἰδεῖν, ὁ μέλλων γνώμῃ τάφον οἰκεῖν, ἐπηρώτας· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν, μαθών δέ ὃ οὐκ ἠγνόεις, ἐφώνεις ὃν ἐπόθεις· Λάζαρε δεῦρο ἔξω, καί ἐπήκουσεν ὁ ἄπνους, τῷ πνοήν αὐτῷ διδόντι, σοί τῷ Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  Στιχηρά Ιδιόμελα Αγίου Λαζάρου εκ του Εσπερινού του Σαββάτου  προ των Βαΐων του Αγίου και Δικαίου […]

Έχεις Μήνυμα… (30 Μαρτίου 2018)

Καθυποδέχου Σιών τόν Βασιλέα, ἰδού σοι πρᾳότατος, ἤδη ἐφίσταται, ἐξαναστῆσαι τόν Λάζαρον, καί καταλῦσαι, τό τοῦ θανάτου πικρόν βασίλειον. Πληθύς θεοσύλλεκτε, τῶν ἱερῶν Μοναστῶν, μετά Μιγάδων ἀθροίσθητε, καθυπαντῆσαι, μετά Βαΐων Χριστῷ κραυγάζοντες· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, σῶσαι γένος βροτῶν διά πάθους Σταυροῦ, καί ἀπάθειαν πᾶσι, παρασχεῖν δι’ ἀγαθότητα.  Στιχηρά Ιδιόμελα Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Παρασκευής […]

Έχεις Μήνυμα… (29 Μαρτίου 2018)

Μέγιστον θαῦμα! τό Ξύλον ὁρᾶται, ἐν ᾧ Χριστός σαρκί ἐσταυρώθη, προσκυνεῖ ὁ Κόσμος καί φωτιζόμενος ἀνακράζει· Ὢ τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάμει! καί θεωρούμενος δαίμονας καίει, καί ἐκτυπούμενος, τούτους φλέγων δείκνυται. Μακαρίζω σε τό ἄχραντον Ξύλον, τιμῶ καί προσκυνῶ ἐν φόβῳ, καί Θεόν δοξάζω, τόν διά σοῦ μοι χαριζόμενον, ζωήν τήν ἀτελεύτητον.  Στιχηρά Προσόμοια Τριωδίου εκ […]

Έχεις Μήνυμα… (28 Μαρτίου 2018)

Πλοῦτον ἡδονῶν φθοροποιῶν, τῇ τοῦ πονηροῦ συνεργείᾳ, πάντοτε ἔστερξα, μάτην εὐφραινόμενος, ὁ ἀσυνείδητος, τόν δέ νοῦν μου παρέβλεψα, ὡς Λάζαρον ἄλλον, στένοντα λιμώττοντα, ἐνθέου βρώσεως, Λόγε τῆς φλογός τῆς μελλούσης, ῥῦσαί με τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ, ὅπως σε δοξάζω τόν φιλάνθρωπον.   Στιχηρά Προσόμοια Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Τετάρτης προ των Βαΐων __________ Σκηνές από […]

Έχεις Μήνυμα… (27 Μαρτίου 2018)

Πολλοῖς παραπτώμασι, καί ἡδοναῖς ταῖς τοῦ βίου, ἀσθενοῦσαν κέκτημαι, τήν ἰσχύν ὁ δείλαιος, καί κατάκειμαι, ἐπί κλίνης πάντοτε, ῥαθυμίας Δέσποτα, καί βοῶ σοι· Συμπαθέστατε, ἐλθών ἐπίσκεψαι, ῥῶσίν μοι παρέχων καί ἔλεος, καί μή ἐγκαταλίπῃς με, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον, καί ἐπιχαρῇ μοι, ἐχθρός τῇ ἀπωλείᾳ, ὁ ζητῶν, εἰς ᾍδου βάραθρα πάνδεινα, Σῶτερ κατασπάσαι με.  Στιχηρά […]

Έχεις Μήνυμα… (26 Μαρτίου 2018)

Τήν ἕκτην τῶν σεπτῶν, Νηστειῶν Ἑβδομάδα, προθύμως ἀπαρχόμενοι, Κυρίῳ, προεόρτιον ὕμνον, τῶν Βαΐων ᾄσωμεν πιστοί, ἐρχομένῳ ἐν δόξῃ, δυνάμει Θεότητος, ἐπί τήν Ἱερουσαλήμ, νεκρῶσαι τόν θάνατον· διό ἑτοιμάσωμεν εὐσεβῶς, τά τῆς νίκης σύμβολα, τούς κλάδους τῶν ἀρετῶν, τό Ὡσαννά ἐκβοῆσαι, τῷ Ποιητῇ τοῦ παντός.  Στιχηρά Προσόμοια Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Δευτέρας προ των Βαΐων […]

Κήρυγμα (25 Μαρτίου 2018)

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 – Εορτή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3]  

Διακονία (25 Μαρτίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 25 Μαρτίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (25 Μαρτίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 25 Μαρτίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Κήρυγμα Ακαθίστου Ύμνου (23 Μαρτίου 2018)

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 – Ακάθιστος Ύμνος π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3]

Έχεις Μήνυμα… (24 Μαρτίου 2018)

Ὡς ἐξ Ἱερουσαλήμ, σοῦ τῶν θείων ἐντολῶν ἐξερχόμενος, καί πρός τά πάθη τῆς Ἱεριχώ καταντήσας, τῇ δόξῃ τῆς ἀτιμίας, τῶν βιωτικῶν μελημάτων κατασυρείς, λῃσταῖς περιέπεσον τῶν λογισμῶν, τῆς υἱοθεσίας τῇ χάριτι, τόν χιτῶνα ὑπ’ αὐτῶν ἐκδυθείς, καί ταῖς πληγαῖς, ὡς ἄπνους κατάκειμαι. Ἱερεύς δέ παρών, καί τό πτῶμα κατιδών, οὐ προσέσχε. Λευΐτης, καί αὐτός βδελυξάμενος, […]

Έχεις Μήνυμα… (23 Μαρτίου 2018)

Αὐτεξουσίως ἐξεδύθην, τῇ πρώτῃ μου παραβάσει, τῶν ἀρετῶν τήν εὐπρέπειαν, ἠμφιασάμην δέ ταύτην αὖθις, τῇ πρός με συγκαταβάσει σου Λόγε Θεοῦ· οὐ παρεῖδες γάρ με τόν ἐν δεινοῖς παθήμασι καταστιχθέντα, καί λῃστρικῶς ὁδοπατηθέντα, ἀλλά τῇ παναλκεῖ σου δυναστείᾳ περιποιησάμενός με, ἀντιλήψεως ἠξίωσας Πολυέλεε. Στιχηρά προσόμοια Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Παρασκευής Ε’ Εβδομάδος Νηστειών __________ […]

Έχεις Μήνυμα… (22 Μαρτίου 2018)

Τοῖς τῶν ἐμῶν λογισμῶν, λῃσταῖς περιπεσών, ἐσυλήθην ὁ τάλας τόν νοῦν, καί δεινῶς πληγωθείς, ὅλην μου τήν ψυχήν τετραυμάτισμαι, καί ἔνθεν κεῖμαι γυμνός ἀρετῶν, ἐν τῇ τοῦ βίου ὁδῷ, ἱερεύς δέ ἰδών με τῷ μώλωπι ὀδυνώμενον, διά τό ἀνίατον, παρορῶν, οὐκ ἐπιβλέπει. Λευΐτης δέ πάλιν, μή φέρων τήν ψυχοφθόρον ἀλγηδόνα, καί αὐτός κατιδών, ἀντιπαρῆλθέ μοι, […]

Έχεις Μήνυμα… (21 Μαρτίου 2018)

Ξύλῳ πάλαι θάνατον εὕρομεν, νῦν δέ πάλιν τήν ζωήν, διά τοῦ ξύλου τοῦ Σταυροῦ, τῶν παθῶν οὖν τάς ὁρμάς, ἀπονεκρώσωμεν πιστοί, καί φθάσαι, τήν σωτήριον Ἀνάστασιν, τῶν πάντων Εὐεργέτην δυσωπήσωμεν, πράξεσι θείαις λαμπόμενοι, καί ἀρεταῖς καλλυνόμενοι, δοξάζοντες, τόν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  Στιχηρά Προσόμοια Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Τετάρτης Ε΄Εβδομάδος Νηστειών __________ Ένας νέος […]

Έχεις Μήνυμα… (20 Μαρτίου 2018)

Ὡς ὁ Τυφλός ἐκ καρδίας σοι κράζω· Υἱέ Θεοῦ φώτισόν μου, τούς ὀφθαλμούς τῆς καρδίας, ὡς ἡ πιστή Χαναναία βοῶ σοι· Ἐλέησόν με Οἰκτίρμον· καί γάρ ψυχήν δαιμονιῶσαν, κέκτημαι ταῖς ἡδοναῖς· ἣν ἀπαλλάξας τοῦ σκότους τῶν παθῶν, τό λοιπόν βιῶσαι, καθαρῶς ποίησον, ἵνα δοξάζω σου τήν πολλήν ἀγαθότητα.  Στιχηρά Προσόμοια Τριωδίου εκ του  Εσπερινού της […]

Έχεις Μήνυμα… (19 Μαρτίου 2018)

Ὑπερμεσάσαντες ταύτην, τήν ἱερά τῆς Νηστείας περίοδον, πρός τό μέλλον ἐν χαρᾷ, διευθυδρομήσωμεν, εὐποιΐας ἐλαίῳ, τάς ψυχάς ἀλειφόμενοι, ὅπως ἀξιωθῶμεν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καί τά θεῖα Παθήματα, προσκυνῆσαι, προφθάσαι, καί τήν φρικτήν καί ἁγίαν Ἀνάστασιν.  Στιχηρά προσόμοια Τριωδίου εκ του Εσπερινού της Δευτέρας Ε΄Εβδομάδος Νηστειών __________ Έλα και κάμε το θέλημά Σου σε μένα… […]

Κήρυγμα και Αρχονταρίκι (18 Μαρτίου 2018)

Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 π. Δημήτριος Καταπίδης – Κήρυγμα στον Ναό [download mp3] π. Δημήτριος Καταπίδης – Συζήτηση στο Αρχονταρίκι [download mp3]

Διακονία (18 Μαρτίου 2018)

Η εφημερίδα μας της Κυριακής 18 Μαρτίου 2018. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]

Βίοι Αγίων (18 Μαρτίου 2018)

Βίοι εορταζομένων Αγίων της εβδομάδας από 18 Μαρτίου. [download pdf] [Πατήστε στο τετραγωνάκι κάτω-δεξιά στο πλαίσιο για ανάγνωση σε πλήρη οθόνη.]