Ανακοινώσεις

Αναγνώσματα (27 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Πραξ. ιη’ 22-28 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, κατελθὼν ὁ Παῦλος εἰς Καισάρειαν, ἀναβάς, καὶ ἀσπασάμενος τὴν Ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν· καὶ ποιήσας χρόνον τινά, ἐξῆλθε διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς ᾿Ιουδαῖος δέ τις ᾿Απολλὼς ὀνόματι, ᾿Αλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς ῎Εφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. […]

Αναγνώσματα (26 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Πραξ. ιζ’ 19-28 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐπιλαβόμενοι οἱ Ἀθηναῖοι τοῦ Παύλου ἐπὶ τὸν ῎Αρειον πάγον ἤγαγον λέγοντες· δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; Ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα οὖν γνῶναι τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι. ᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν […]

Αναγνώσματα (25 Μαΐου 2020)

Απόστολος: Β’ Κορ. δ’ 6-15 Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών, ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ΄ […]

Καλό Παράδεισο, αδελφέ μας Κώστα…

Δύο χρόνια από την ημέρα που «έφυγε» ο κυρ-Κώστας μας … 23 Μαΐου 2018 …

Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου Κρήτης (17/5/2020)

Διαβάστε την εγκύκλιο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης που διαβάστηκε σήμερα 17 Μαΐου 2020 σε όλους τους Ναούς της Εκκλησίας Κρήτης.

Οδηγίες Ιεράς Συνόδου Κρήτης (14/5/2020)

Διαβάστε τις οδηγίες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης για την (επανα-)λειτουργία των Ιερών Ναών των Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης.

Ανακοίνωση (11 Μαΐου 2020)

Από την ερχόμενη Κυριακή, 17 Μαΐου 2020, μπορούμε ξανά να λειτουργηθούμε στους Ναούς μας με κάποιους ακόμη περιορισμούς και μέτρα προστασίας. Πρέπει να κρατούμε αποστάσεις μεταξύ μας, γι’ αυτό οι επίτροποί μας και οι εντεταλμένοι για την τάξη αδελφοί μας, θα φροντίσουν να μας πουν πως και πόσοι θα είμαστε στο Ναό και στην αυλή […]