Αναγνώσματα (18 Οκτωβρίου 2019)

Απόστολος: Κολ. δ’ 5-11, 14-18

Ἀδελφοί, ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. Τὰ κατ᾿ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, σὺν ᾿Ονησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμαλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς· ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν, – καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος ᾿Ιοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς. Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν· καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾿ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. Καὶ εἴπατε ᾿Αρχίππῳ· βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ῾Η χάρις μεθ᾿ ὑμῶν· ἀμήν.

Νεοελληνική απόδοση:

Αδελφοί, 5 συμπεριφέρεσθε προς τους έξω με σοφίαν, επωφελούμενοι του χρόνου που έχετε. 6 Ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάριν, αρτυμένος με αλάτι, και να ξέρετε πως πρέπει να απαντάτε εις τον καθένα. 7 Όλα τα σχετικά με εμέ θα σας τα γνωρίση ο Τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, 8 τον οποίον έστειλα σ’ εσάς δι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπόν, διά να μάθη νέα σας και να σας ενθαρρύνη. 9 Θα είναι μαζί του ο Ονήσιμος, ο πιστός και αγαπητός αδελφός, ο οποίος είναι συμπατριώτης σας. Αυτοί θα σας πληροφορήσουν πως έχουν τα πράγματα εδώ. 10 Σας χαιρετά ο Αρίσταρχος, ο οποίος είναι μαζί μου εις την φυλακήν, και ο Μάρκος ο ανηψιός του Βαρνάβα – διά τον οποίον ελάβατε ήδη εντολάς, εάν έλθη σ’ εσάς, να τον δεχθήτε – και ο Ιησούς, ο καλούμενος Ιούστος. 11 Αυτοί είναι οι μόνοι από τους Ιουδαίους Χριστιανούς, που έγιναν συνεργάται μου, διά την βασιλείαν του Θεού, και μου εστάθηκαν παρηγοριά. 14 Σας χαιρετά ο Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός, και ο Δημάς. 15 Χαιρετήστε τους αδελφούς που βρίσκονται εις την Λαοδικείαν, και τον Νυμφάν και την εκκλησίαν του σπιτιού του. 16 Όταν διαβάσετε την επιστολήν, φροντίστε να διαβασθή και εις την εκκλησίαν των Λαοδικέων και να διαβάσετε και σείς την επιστολήν από την Λαοδίκειαν. 17 Να πήτε εις τον Άρχιππον: «Πρόσεχε την υπηρεσίαν που παρέλαβες εν Κυρίω, διά να την εκπληρώνης».
18 Ο χαιρετισμός γράφεται με το χέρι εμού του Παύλου. Να θυμάσθε ότι είμαι φυλακισμένος. Η χάρις να είναι μαζί σας. Αμήν.

__________________

Ιερόν Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄16-21

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· 16Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. 17Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 18Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. 20πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 21Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.

Νεοελληνική απόδοση:

Είπεν ο Κύριος προς τους μαθητές του, 16 Όποιος σας ακούει, ακούει εμέ, και όποιος σας απορρίπτει, απορρίπτει εμέ. Εκείνος δε που απορρίπτει εμέ, απορρίπτει εκείνον που με έστειλε». 17 Οι εβδομήντα επέστρεψαν με χαράν και είπαν, «Κύριε, ακόμη και τα διαμόνια μάς υποτάσσονται εις το όνομά σου». 18 Αυτός τους είπε, «Έβλεπα τον Σατανάν να πέφτη σαν αστραπή από τον ουρανόν. 19 Σας δίνω την εξουσίαν να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και επάνω σ’ όλην την δύναμιν του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψη. 20 Και όμως, μη χαίρετε διά το ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα, αλλά να χαίρετε, διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα εις τους ουρανούς». 21 Εκείνην την ώραν αισθάνθηκε ο Ιησούς μέσα του αγαλλίασιν και είπε, «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από σοφούς και ευφυείς και τα εφανέρωσες σε νήπια.