Αναγνώσματα (21 Σεπτεμβρίου 2019)

Απόστολος: Α’ Κορ α’ 26-31, β’ 1-5

Ἀδελφοί, βλέπετε τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς· ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφούς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά· καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ· ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, ἵνα καθὼς γέγραπται· Ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ. Οὐ γὰρ ἔκρινά τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, εἰ μὴ ᾽Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. Καἰ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς. Καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει Θεοῦ.

Νεοελληνική απόδοση:

Αδελφοί, 26 παρατηρήσατε, ποιοί είσθε σεις που ο Θεός εκάλεσε. Δεν υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί σοφοί κατ’ άνθρωπον, ούτε πολλοί δυνατοί, ούτε πολλοί ευγενείς την καταγωγήν, 27 αλλά εκείνους που ο κόσμος θεωρεί μωρούς εδιάλεξε ο Θεός διά να καταισχύνη τους σοφούς, και τους αδύνατους κατά κόσμον εδιάλεξε ο Θεός, διά να καταισχύνη τους δυνατούς, 28 και ανθρώπους που έχουν ταπεινήν καταγωγήν κατά κόσμον και τους περιφρονεμένους εδιάλεξε ο Θεός, ακόμη και πράγματα που δεν υπάρχουν διά να καταργήση εκείνα που υπάρχουν· 29 ώστε να μη καυχηθή κανείς άνθρωπος ενώπιον του Θεού. 30 Χάρις σ’ αυτόν είσθε σεις εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός έκανε σοφίαν μας, δικαίωσίν μας και αγιασμόν και απολύτρωσιν. 31 Ώστε, καθώς είναι γραμμένον: Εκείνος που καυχάται, ας καυχάται διά τον Κύριον. 1 Διά τούτο, όταν ήλθα σ’ εσάς, αδελφοί, σας εκήρυξα την αλήθειαν του Θεού, όχι με υπεροχήν λόγου ή σοφίας. 2 Απεφάσισα να μη γνωρίζω τίποτε άλλο, όταν ήμουν μεταξύ σας, παρά τον Ιησούν Χριστόν και αυτόν σταυρωμένον. 3 Και ήλθα σ’ εσάς, αισθανόμενος αδυναμίαν και φόβον και πολύ τρόμον. 4 Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγιναν με πειστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με πειθώ Πνεύματος και δυνάμεως, 5 διά να μην είναι η πίστις σας θεμελιωμένη επάνω εις την σοφίαν των ανθρώπων, αλλά εις την δύναμιν του Θεού.

__________________

Ιερόν Ευαγγέλιο: Ιω. η’ 21-30

Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους· Ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ΄ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ΄ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. Οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. Εἶπεν οὖν [αὐτοῖς] ὁ Ἰησοῦς, Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ΄ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ. Καὶ ὁ πέμψας με μετ΄ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

Νεοελληνική απόδοση:

Είπεν ο Κύριος προς τους Ιουδαίους που πήγαν προς αυτόν, 21 «Εγώ φεύγω και θα με ζητήσετε αλλά θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτίαν σας. Όπου πάω εγώ, δεν μπορείτε σεις να έλθετε». 22 Τότε είπαν οι Ιουδαίοι, «Μήπως θα αυτοκτονήση; Διότι λέγει, «Όπου πάω εγώ, δεν μπορείτε σεις να έλθετε». 23 Και αυτός τους είπε, «Σεις είσθε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Σείς είσθε από αυτόν τον κόσμον, εγώ δεν είμαι από τον κόσμον αυτόν. 24 Διά τούτο είπα ότι θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας, διότι εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας». 25 Τότε εκείνοι του είπαν, «Συ ποιος είσαι;» και ο Ιησούς τους είπε, «Ό,τι σας λέγω από την αρχήν. 26 Έχω πολλά να πω για σας και να σας κατακρίνω. Αλλ’ εκείνος που με έστειλε λέγει την αλήθειαν και όσα εγώ άκουσα από αυτόν, αυτά λέγω εις τον κόσμον». 27 Δεν εκατάλαβαν ότι τους μιλούσε διά τον Πατέρα. 28 Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε, «Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και ότι δεν κάνω τίποτε από τον εαυτόν μου αλλά καθώς ο Πατέρας μου με εδίδαξε, αυτά λέγω. 29 Και εκείνος που με έστειλε είναι μαζί μου, δεν με άφησε μόνον ο Πατέρας, διότι εγώ κάνω πάντοτε όσα του είναι αρεστά». 30 Ενώ έλεγε αυτά, πολλοί επίστεψαν σ’ αυτόν.