Έχεις Μήνυμα… (3 Ιουνίου 2017)

Το πρώτο γνώρισμα της ελευθερίας είναι η απροθυμία μας να εξουσιάζουμε οποιονδήποτε. Η επόμενη βαθμίδα είναι η εσωτερική μας χειραφέτηση από την εξουσία των άλλων πάνω μας.

Γέροντος Σωφρονίου (Σαχάρωφ)