Έχεις Μήνυμα… (11 Απριλίου 2017)

Τί ῥαθυμεῖς ἀθλία ψυχή μου; τί φαντάζῃ ἀκαίρως μερίμνας ἀφελεῖς; τί ἀσχολεῖς πρός τά ῥέοντα; ἐσχάτη ὥρα ἐστίν ἀπ΄ ἄρτι, καί χωρίζεσθαι μέλλομεν τῶν ἐνταῦθα, ἕως καιρόν κεκτημένη, ἀνάνηψον κράζουσα· Ἡμάρτηκά σοι Σωτήρ μου, μή ἐκκόψῃς με, ὥσπερ τήν ἄκαρπον συκῆν, ἀλλ’ ὡς εὔσπλαγχνος Χριστέ, κατοικτείρησον, φόβῳ κραυγάζουσαν· Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ.

Κοντάκιον εκ του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης

_____

Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μαχαίρα
Μεγάλη Τρίτη, ο Χριστός εκρύφτη
Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός επιάστη
Μεγάλη Πέμπτη, ο Χριστός παιδεύτη
Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο καρφί
Μεγάλο Σάββατο, ο Χριστός στον τάφο
Μεγάλη Κυριακή, ο Χριστός θ’ αναστηθεί

Δημοτικό ποίημα