Όρθρος Χριστουγέννων 2016

Από τον Όρθρο της Εορτής των Χριστουγέννων που τελέσθηκε στην ενορία μας την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016 μπορείτε να ακούσετε τα πεντηκοστάρια …

Δόξα… Ἦχος β’ Νεοελληνική Απόδοση
Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται. * Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου. Τὰ σύμπαντα σήμερα μὲ χαρά γεμίζουν, * ὁ Χριστὸς γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παρθένο.
Καὶ νῦν … Τὸ αὐτό.
Ἐλέησόν με ὁ Θεός… Ἦχος πλ. β’
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. * Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεέμ, * τὸν καθήμενον διὰ παντὸς σὺν Πατρί. * Σήμερον Ἄγγελοι τὸ βρέφος τὸ τεχθέν, * θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι. * Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». * Σήμερα δέχεται ἡ Βηθλεὲμ * αὐτὸν ποὺ κάθεται πάντοτε μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα. * Σήμερα Ἄγγελοι τὸ βρέφος ποὺ ἐγεννήθη, * ὅπως ταιριάζει σὲ Θεό, δοξολογοῦν: * «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

[download mp3]

… καθώς και τα στιχηρά των αίνων της εορτής των Χριστουγέννων.

Ἦχος δ’ Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου  Νεοελληνική Απόδοση
Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε, * σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος, * Παρθένος καθέζεται, τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη, * βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεόν Λόγον σαρκωθέντα. * Ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουσι. * Μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν. * Ἄγγελοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν· * Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι. Εὐφρανθεῖτε οἱ δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιάσθε, * ὅρη σκιρτῆστε ἀπὸ χαρά, γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός. *   Παρθένος κάθεται μιμούμενη τὰ Χερουβὶμ * καὶ βαστάζει στὴν ἀγκάλη τῆς τὸν σαρκωμένο Θεὸν Λόγο. * Οἱ ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουν, * οἱ Μάγοι στὸν Δεσπότη δῶρα προσφέρουν, *  οἱ ἄγγελοι ἀνυμνοῦν καὶ λέγουν: * Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.
Πατὴρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, * καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα, * Ἀστὴρ μηνύει· Μάγοι προσκυνοῦσι· * Ποιμένες θαυμάζουσι, καὶ ἡ κτίσις ἀγάλλεται. Ὁ Πατὴρ εὐδόκησε, ὁ Λόγος σαρκώθηκε * καὶ ἡ Παρθένος γέννησε τὸν Θεὸν ποὺ ἐνανθρώπησε. *   ἀστέρας ἀναγγέλλει, οἱ Μάγοι προσκυνοῦν, * οἱ Ποιμένες απορούν με το θαύμα, καὶ ἡ κτίση ἀγάλλεται.
Θεοτόκε Παρθένε, ἡ τεκοῦσα τὸν Σωτῆρα, * ἀνέτρεψας τὴν πρώτην κατάραν τῆς Εὔας, * ὅτι Μήτηρ γέγονας, τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, * βαστάζουσα ἐν κόλποις, * Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα. * Οὐ φέρει το μυστήριον ἔρευναν· * πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν, * κράζοντες μετὰ σοῦ καὶ λέγοντες· * Ἀνερμήνευτε Κύριε, Δόξα σοι. Θεοτόκε Παρθένε, σύ ποὺ γέννησες τὸν Σωτῆρα, * ἀνέτρεψες τὴν πρώτη κατάρα τῆς Εὔας, * γιατί ἔγινες Μητέρα ἐκείνου ποὺ εἶναι ἡ εὐδοκία τοῦ Πατρὸς καὶ βάστασες στὴν ἀγκάλη σου, * τὸν Θεὸ Λόγο ποὺ σαρκώθηκε. * Δὲν ἐπιδέχεται τὸ μυστήριο ἔρευνα · * μόνο μὲ τὴν πίστη ὅλοι δοξάζουμε * καὶ ἀναφωνοῦμε μαζί σου·και λέμε: * Ἀνερμήνευτε Κύριε δόξα σοι.
Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, τὴν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος, * τὴν μετὰ τόκον πάλιν ὀφθεῖσαν Παρθένον· * Χαίροις Πόλις ἔμψυχε, τοῦ Βασιλέως καὶ Θεοῦ, * ἐν ᾗ Χριστὸς οἰκήσας, * σωτηρίαν εἰργάσατο. * Μετὰ τοῦ Γαβριὴλ ἀνυμνοῦμέν σε, * μετὰ τῶν Ποιμένων δοξάζομεν κράζοντες· * Θεοτόκε πρέσβευε, * τῷ ἐκ σοῦ σαρκωθέντι, σωθῆναι ἡμᾶς. Ἐλᾶτε νὰ ὑμνήσουμε τὴν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος, * ποὺ μετὰ τὸν τοκετὸ πάλι φάνηκε Παρθένος. * Χαῖρε πόλη ἔμψυχε του βασιλέως καὶ Θεοῦ, * στὴν ὁποία ὁ Χριστὸς κατοίκησε * καὶ τὴν σωτηρία ἀπεργάστηκε. * Μαζὶ μὲ τὸν Γαβριὴλ σὲ ἀνυμνοῦμε, * μαζὶ μὲ τοὺς ποιμένες σὲ δοξάζουμε ἀναφωνώντας: * Θεοτόκε, πρέσβευε * στὸν σαρκωθέντα ἀπὸ σένα, νὰ μᾶς σώσει.

[download mp3]