Έχεις Μήνυμα… (23 Σεπτεμβρίου 2016)

Να υπομένεις τους πειρασμούς

Ο ζητών Χάριν παρά Θεού, οφείλει να υπομένη τους πειρασμούς και τες θλίψεις εξ οιουδήποτε τρόπου μας έλθουν.

Δεν υπομένεις τους πειρασμούς;

Μηδέ Χάριν να ζητής.

Δεν θα σοι δοθή ποτέ.

Η Χάρις δίδεται πάντοτε, κατ’ αναλογίαν των πειρασμών.

Υπόμεινον, διά να λάβης…

Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού