Έχεις Μήνυμα… (25 Ιουνίου 2016)

[…] Οι Οικουμενικές Σύνοδοι βασίσθηκαν όχι απλώς στην πλειοψηφία, αλλά στις μεγάλες Πατερικές μορφές. Στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε η θεολογία τού Μ. Αθανασίου. Στην Β’ η θεολογία τού Μ. Βασιλείου, τού αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου, τού αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Στην Γ’ Οικουμενική Σύνοδο σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας. Στην Στ’ ελήφθη σοβαρώς υπ’ όψη η θεολογία τού αγίου Μαξίμου τού Ομολογητού και στην Ζ’ η θεολογία τού αγίου Ιωάννου τού Δαμασκηνού. Η θεολογία τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά υπήρχε η υποδομή όλης της θεολογίας των Συνόδων 1341, 1347, 1351. Έτσι οι μεγάλοι αυτοί Πατέρες υπήρξαν απλανείς και πριν από την Σύνοδο και μετά από αυτήν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» υπάρχει ειδική παράγραφος στην οποία μνημονεύονται όλοι οι υπέρμαχοι της αληθείας και οι αληθινοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας. «Γρηγορίου τού αγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, του συνοδικώς επ’ εκκλησίας μεγάλης Βαρλαάμ τε και Ακίνδυνον, τους αρχηγούς και εφευρετάς των καινών αιρέσεων καθελόντος… κατά τας θείας Γραφάς, και δη και τους θεολόγους εξηγητάς τούτων ανακηρύξαντος, Αθανάσιόν φημι και Βασίλειον, Γρηγόριον και Ιωάννην τον Χρυσορρήμονα, Κύριλλόν τε προς τούτοις και Μάξιμον τον σοφόν και τον εκ Δαμασκού Θεορρήμονα… αιωνία η μνήμη».

Έτσι η αξία των θεοπνεύστων και απλανών διδασκάλων της Εκκλησίας είναι μεγάλη. Γι’ αυτό στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» επανειλημμένα χρησιμοποιείται η φράση «κατά τας των άγιων θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα». Πιστεύουμε ότι οι μεγάλοι Πατέρες που έφθασαν στον φωτισμό και την θέωση έδωσαν κύρος στις Οικουμενικές Συνόδους και όχι οι Οικουμενικές Σύνοδοι στους Πατέρας. […]

Από αυτό γίνεται φανερό ότι προηγείται η απόκτηση της θεογνωσίας, ο δοξασμός και η θέωση των άγιων Πατέρων, ενώ η διατύπωση αυτής της εμπειρίας γίνεται με την εμφάνιση των αιρετικών. Επίσης γίνεται φανερό ότι οι άγιοι Πατέρες, συμμετέχοντες σε Οικουμενικές Συνόδους, επιβεβαίωσαν αυτήν την γνώση και την εξέφρασαν ταυτόσημα. Ακόμη γίνεται φανερό ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι έγιναν για να ξεχωρίσουν τους ακολουθούντας την Ορθόδοξη Παράδοση, που είναι κατά βάση ησυχαστική, από τους ακολουθούντας την δυτική παράδοση που είναι κατά βάση ορθολογιστική. […]

π. Ιεροθέου Βλάχου, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

«Η αποκάλυψη του Θεού»