Από την Ακολουθία των Αγίων Παθών 2016

Το πρώτο τροπάριο του ΙΣΤ’ Αντιφώνου της Ακολουθίας των Αχράντων Παθών, όπου γίνεται η περιφορά του Σταυρού με τον Εσταυρωμένο Κύριο στο ναό, όπως εκφωνήθηκε και εψάλη στην ενορία μας την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 το βράδυ.

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.

[download mp3]