Έχεις Μήνυμα… (28 Δεκεμβρίου 2015)

Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Δεσπότα Χριστέ, ὁ Θεός, ὁ τοῖς πάθεσί σου τὰ πάθη μου θεραπεύσας καὶ τοῖς τραύμασί σου τὰ τραύματά μου ἰατρεύσας, χάρισαί μοι τῷ πολλὰ σοὶ πταίσαντι δάκρυα κατανύξεως, συγκέρασόν μου τὸ σῶμα ἀπὸ ὀσμῆς τοῦ ζωοποιοῦ σώματός σου καὶ γλύκανόν μου τὴν ψυχὴν τῷ σῷ τιμίῳ αἵματι ἀπὸ τῆς πικρίας, ἥν μὲ ὁ ἀντίδικος ἐπότισεν. Ὕψωσον τὸν νοῦν μου πρὸς σέ, κάτω ἑλκυσθέντα, καὶ ἀνάγαγέ με ἀπὸ τοῦ χάσματος τῆς ἀπωλείας, ὅτι οὐκ ἔχω μετάνοιαν, οὐκ ἔχω κατάνυξιν, οὐκ ἔχω δάκρυον παρακλητικόν, τὰ ἐπανάγοντα τὰ τέκνα πρὸς τὴν ἰδίαν κληρονομίαν. Ἐσκότισμαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς βιωτικοῖς πάθεσι καὶ οὐκ ἰσχύω ἀτενίσαι πρὸς σὲ ἐν ὀδύνῃ, οὐ δύναμαι θερμανθῆναι τοῖς δάκρυσι τῆς πρὸς σὲ ἀγάπης. Ἀλλά, Δέσποτα Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, δώρησαί μοι μετάνοιαν ὁλόκληρον καὶ καρδίαν ἐπίπονον εἰς ἀναζήτησίν σου, χάρισαί μοι τὴν χάριν σου καὶ ἀνακαίνισον ἐν ἐμοὶ τὰς μορφὰς τῆς σῆς εἰκόνος. Κατέλιπόν σε, μὴ μὲ ἐγκαταλίπῃς, ἔξελθε εἰς ἀναζήτησίν μου, ἐπανάγαγέ με πρὸς τὴν νομήν σου, συναρίθμησόν μὲ τοῖς προβάτοις τῆς ἐκλεκτῆς σου ποίμνης καὶ διάθρεψόν με σὺν αὐτοῖς ἐκ τῆς χλόης τῶν θείων σου μυστηρίων, πρεσβείαις τῆς πανάγνου Μητρός σου καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου. Ἀμήν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

Δέσποτα Χριστέ και Θεέ, εσύ που με τα πάθη Σου θεράπευσες τα πάθη μου και με τα τραύματά Σου γιάτρεψες τα τράυματά μου,
χάρισε δάκρυα κατάνυξης σε μένα που έφταιξα σε πολλά. Ανάμιξε το σώμα μου με την οσμή του ζωοποιού Σου σώματος και γλύκανε την ψυχή μου με το τίμιο αίμα Σου, από την πικρία που με πότισε ο εχθρός(διάβολος). Ύψωσε προς Εσένα το νου μου, ο οποίος ελκύεται προς τα κάτω και ανέβασέ με απ’το χάσμα της καταστροφής. Διότι δεν έχω μετάνοια, δεν έχω κατάνυξη, δεν έχω δάκρυα παρηγοριάς, αυτά που είναι τα τέκνα που θα με φέρουν πίσω προς την κληρονομιά μου. Ο νους μου είναι σκοτισμένος απ’ τα βιοτικά πάθη και δεν έχω τη δύναμη να υψώσω τα μάτια μου προς Εσένα με πόνο. Δεν μπορώ να θερμανθώ στα δάκρυα της αγάπης μου προς Εσένα. Αλλά, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστού, Εσύ ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μου ολοκληρωτική μετάνοια και καρδιά που με πόνο να Σε αναζητά. Χάρισέ μου τη Xάρη Σου και ξανατύπωσε μέσα μου τις παραστάσεις της Εικόνας Σου. Σε εγκατέλειψα, Εσύ όμως μη με εγκαταλείψεις. Βγες έξω και αναζήτησέ με, φέρε με πίσω στη κληρονομιά Σου, συναρίθμησέ με με τα πρόβατα του εκλεκτού Σου κοπαδιού και θρέψε με μαζί με αυτά με τη χλόη των θείων Σου μυστηρίων. Με τις θερμές ικεσίες της Πάναγνης Μητέρας Σου και όλων των Αγίων Σου. Αμήν.

Θεοκτίστου Μοναχού Στουδίτου

«Κανών Ικετήριος εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν»