Έχεις Μήνυμα… (27 Οκτωβρίου 2015)

Το τελεσίγραφο της Ιταλίας προς την Ελλάδα…

«Όθεν η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν – ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας – το δικαίωμα να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους.
Η Ιταλική κυβέρνησις ζητεί από την Εληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώσει αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς, τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψει εκ τούτου.»

Η απάντηση της Ρωμιοσύνης…

Διάταγμα Γενικής Επιστρατεύσεως 28-10-1940

«Προτάσει του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου και έχοντες υπ’όψιν…..αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

ΑΡΘΡΟΝ 1ον Τίθεμεν εις επιστράτευσιν τον εν ειρήνη στρατόν ξηράς.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον Καλούμεν υπό τα όπλα τους εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτας….

ΑΡΘΡΟΝ 3ον Πρώτην ημέραν επιστρατεύσεως ορίζομεν την 28η μηνός Οκτωβρίου 1940.» *

(* Το διάταγμα Γενικής Επιστράτευσης που ήταν ήδη έτοιμο από τις 15 Αυγούστου, μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης».)

Μουσείο Πολέμου 1940-45,

Καλπάκι, Ήπειρος, ΕΛΛΑΣ