Έχεις Μήνυμα… (30 Ιουλίου 2015)

 

» Μη ταρασσέσθω η καρδία υμών, μηδέ δειλιάτω«.

Πιστεύετε εις τον Θεόν, παιδιά μου, ότι δεν θα μας αφήση να πειρασθώμεν υπέρ την δύναμίν μας΄συν τω πειρασμώ και η αντίληψις του Θεού θα ακολουθήση.

Μας λέγει ο Χριστός μας, ότι εάν Εμέ εμίσησαν και εσάς θα σας μισήσουν, εάν εμέ εδίωξαν και εβλασφήμησαν και κατηράσθησαν και εσάς θα διώξουν και θα βλασφημήσουν και θα καταρασθούν΄και ταύτα θα ποιήσουσιν εις σας, διότι δεν γνωρίζουν τον Θεόν και «ουκ οίδασι τι ποιούσιν«.

Εμείς, παιδιά μου, τον Θεόν οίδαμεν΄και επειδή τον αγαπώμεν και διότι είμεθα του Θεού, δια τούτο μας μισεί ο κόσμος, επειδή δεν συμφωνεί μαζί Του!

Λοιπόν θάρρος, παιδιά μου΄οπαδοί είμεθα Εκείνου, που Τον εσταύρωσαν΄και ημείς θα σταυρωθώμεν εις τους πειρασμούς΄και όπως Εκείνος ανεστήθη και ημείς θα αναστηθώμεν και θα συνδοξασθώμεν εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο διάβολος εσήκωσε τρικυμίαν, μα θα σπάση, διότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και τίποτε δεν μπορεί να γίνη άνευ του θείου θελήματός Του.

Ο Θεός μεθ΄ημών΄ όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν, Χριστός βασιλεύει εντός μας και δεν φοβούμεθα. Ίσως εισέλθωμεν εις πειρασμόν, αλλά εγγύς εστίν ο λυστρωσάμενος ημάς΄ διότι είπεν: «Εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιωάν. 16,33)΄ και ημείς άρα θα νικήσωμεν, έστω και αν δια την ώραν φουσκώνη η θάλασσα απειλητικά.

Μη φοβήσθε κανένα΄ μόνον τον Θεόν φοβηθήτε, τον δυνάμενον να μας βάλη εις την γέεναν του πυρός, εάν δεν προσέξωμεν.

«Μακάριοι, λοιπόν, οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 5,10)΄μη ξεχνάτε τι υπέμειναν οι παλαιοιί χριστιανοί, δια να φυλάξουν την πίστιν προς τον Χριστόν μας΄ μέσα εις τας κατακόμβας εκρύπτοντο, διωκόμενοι και θλιβόμενοι΄ και ημείς μακάριοι εσμέν, που διωκόμεθα ένεκεν της θελήσεώς μας να λατρεύσωμεν τον Θεόν και να φυλάξωμεν αγνότητα.

Θα διέλθωμεν πολλά΄ εις το τέλος θα δοθή η νίκη εις τον Εσταυρωμένον Ιησούν΄διότι ο Σταυρός είναι η ένδοξος σημαία μας. Λοιπόν μη φοβήσθε, ο Θεός μεθ΄ημών.

Εμπιστεύσου εις τον Θεόν, που τα έχει πλάσματά Του και ευρίσκονται υπό την μέριμνάν Του΄ διότι φύλλον δένδρου δεν πίπτει από το δένδρον, χωρίς το θείον Του θέλημα΄ πόσον μάλλον υπόθεσις ανθρώπου, υιού Του; Όχι, αλλά ο διάβολος που γνωρίζει την αδυναμίαν σου, σε πειράζει, δια να σε βασανίζη.

Όταν είμεθα θεμελιωμένοι με την ελπίσα εις τον Θεόν, το θεμέλιον είναι επί της πέτρας και αν πνεύσουν άνεμοι και έλθουν νεροπονταί δεν θα μας καταβάλουν. Όταν όμως είμεθα θεμελιωμένοι με την ελπίδα επί των προσπαθειών μας, το θεμέλιον είναι επί της ψάμμου και εύκολα πίπτομεν.

Μη λυπάσαι΄ όλα θα περάσουν΄ έτσι είναι χαραγμένος ο δρόμος των σωζομένων, με βάσανα και θλίψεις.

Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου (του εν Αριζόνα)

«Πατρικαί Νουθεσίαι»